Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Обяви и съобщения » Запитване за оферта по проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП” (07.04.2014 г. - 17.04.2014 г.)

Запитване за оферта по проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП” (07.04.2014 г. - 17.04.2014 г.)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта (ПАУП)”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Пловдивският университет Ви отправя Покана за представяне на оферта за доставка на специализирано оборудване и апаратура, и специализиран софтуер, включваща следните две обособени позиции:

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция 1: Специализирано оборудване и апаратура;

Обособена позиция 2: Специализиран софтуер;

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Минималните изисквания по Обособена позиция 1 – Специализирано оборудване и апаратура:

№ по ред

Наименование на оборудването

Описание/параметри и спецификации на оборудването

Количество

Максимално допустима цена в лева за всяка позиция (без ДДС)

1.

Оборудване за лаборатория по Електроника

Компютърно базиран лабораторен макет с прилежащото му оборудване (дънна платка socket 1150, процесор core-i-3, памет 8GB, диск 500GB, интерфейсна карта с ISP), софтуер за програмиране и измерване на сигнали и електрически величини – комплект за 5 работни места.

1

3472,00

2.

Оборудване за лаборатория по Оптични технологии

Лабораторна апаратура за измерване на параметри на оптични преносни линии, магистрали, усилватели- затихване, мощност и др. с вход за PD и изход за LED.

1

3472,00

Обща максимално допустима стойност (без ДДС)

   

6944,00

2.2. Минимални изисквания по Обособена позиция 2 – Специализиран софтуер:

№ по ред

Наименование на софтуера

Описание на софтуера

Количество

Максимално допустима цена в лева за всяка позиция (без ДДС)

1.

Софтуер за лаборатория по Електроника

Софтуер за симулации и проектиране на електронни схеми – с възможност за изчертаване на схемата и симулиране в аналоговата електроника – биполярни транзистори, полеви транзистори, ОУ, резистор, кондензатор, индуктивност и др.

1

1600,00

2.

Софтуер за лаборатория по Оптични технологии

Софтуер за симулация на оптични преносни линии и оптични системи.

Да се даде описание на допълнителните възможности на софтуера  в офертата.

1

1600,00

Обща максимално допустима стойност (без ДДС)

 

 

3200,00


3. СРОК НА ДОСТАВКА:

За обособена позиция 1: Специализирано оборудване и апаратура - до 30 /тридесет/ работни дни от датата на подписване на договора за доставка.

За обособена позиция 2: Специализиран софтуер: - до 30 /тридесет/ работни дни от датата на подписване на договора за доставка.

 

4. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.

 

5. ЦЕНА и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Офертата следва да бъде представенa в писмен вид, по посочения образец, в оригинал на посочения адрес.

Плащанията ще се извършват по банков път както следва:

-          По обособена позиция 1: 100% заплащане след доставка на специализираното оборудване и апаратура, подписване на Приемно-предавателен протокол между страните и представяне на фактура.

-          По обособена позиция 2: 100% заплащане след доставка на специализирания софтуер, подписване на Приемно-предавателен протокол между страните и представяне на фактура.

 

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

6.1. Оферти трябва да бъдат подадени за една или повече обособени позиции.

6.2. Кандидатите подават предложение в писмен вид по електронен път на посочения електронен адрес или в оригинал на посочения пощенски адрес.

6.3. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В този случай върху плика се посочва името/наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс, и електронен адрес/.

6.4. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване.

 

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Най-ниска цена, но не повече от посочената цена съответно в точка:

-          За обособена позиция 1: Максимално допустимата цена посочена по съответните позиции в таблицата от т. 2.1. Минималните изисквания по Обособена позиция 1 – Специализирано оборудване и апаратура;

-          За обособена позиция 2: Максимално допустимата цена посочена по съответните позиции в таблицата от т. 2.2. Минималните изисквания по Обособена позиция 2 – Специализиран софтуер;

 

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите се подават до 17:00 ч. на 17.04.2014 г., на следния адрес:

гр. Пловдив,

ул. “Цар Асен” № 24

Блок А, ет. 2  - Отдел “Проектна дейност”

за г-жа Илиана Саханджиева

или на e-mail адреси: projects@uni-plovdiv.bg;

 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На тел (032) 261401 или чрез e-mail: projects@uni-plovdiv.bg;

Лице за контакт:  Илиана Саханджиева, Ръководител на проекта 

За повече подробна информация, изтеглете обявата на PDF и офертата в DOC

Последна промяна на 11 Април 2014