Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Обяви и съобщения » Запитване за оферта в изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта (ПАУП)” (10.04.2014 г. - 25.04.2014 г.)

Запитване за оферта в изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта (ПАУП)” (10.04.2014 г. - 25.04.2014 г.)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002 „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта (ПАУП)”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Пловдивският университет Ви отправя Покана за представяне на оферта за изработване на рекламни материали съгласно следните позиции:

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни материали.

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Наименование

Брой

Характеристики

Максимално допустима цена в лева за всяка позиция (без ДДС)

1

Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури

100 броя

размер 31 x 23 см; пълноцветен печат; щанцовани

220,00  лв.

2

Предпечатна подготовка и отпечатване на информационни бюлетини

400 броя

(4 издания по 100 броя)

Формат: А4

Обем: 2 страници;

Цветност: пълноцветен печат;

Хартия: 115 гр., гланц;

800,00 лв.

3.

Предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни листовки за кандидат-студентска кампания

2000 броя

Формат: А5, 1 стр.;

Цветност: двустранен пълноцветен печат;

Хартия: 200 гр.дв. хром гланц;

800,00 лв.

Обща максимално допустима стойност (без ДДС)

 

 

1820 лв.

 

3. СРОК НА ДОСТАВКА: до 30 /тридесет/ работни дни от датата на подписване на договора за доставка.


4. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.


5. ЦЕНА и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Офертата следва да бъде представено в писмен вид, в оригинал на посочения адрес, по приложения образец,.

Плащанията ще се извършват по банков път както следва: 100% заплащане след доставка на рекламните материали, подписване на Приемно-предавателен протокол между страните и представяне на фактура.


6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

6.1. Оферти трябва да бъдат подадени за една или повече обявени позиции.

6.2. Участникът представя офертата в бланка по приложения образец.

6.3. Кандидатите подават предложение в писмен вид по електронен път на посочения електронен адрес или в оригинал на посочения пощенски адрес.

6.4. Всички рекламни материали, описани в настоящото запитване трябва да бъдат изработени, съгласно изискванията към мерките за информация и публичност по ОПРЧР – Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

6.5. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В този случай върху плика се посочва името/наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс, и електронен адрес/.

6.6. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване.

 

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Най-ниска цена, но не повече от посочената цена по съответните позиции в таблицата от т. 2.

 

8. МЯСТО И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите се подават до 17:00 ч. на 25.04.2014 г., на следния адрес:

гр. Пловдив,

ул. “Цар Асен” № 24

Блок А, ет. 2  - Отдел “Проектна дейност”

за г-жа Илиана Саханджиева

или на e-mail адреси: projects@uni-plovdiv.bg;

 

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На тел (032) 261401 или чрез e-mail: projects@uni-plovdiv.bg;

Лице за контакт:  Илиана Саханджиева, Ръководител на проекта

За повече подробна информация, изтеглете обявата на PDF и офертата в DOC

Последна промяна на 11 Април 2014