Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена

Обслужващи звена

Половин век Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обучава специалисти в почти всички професионални сфери на управлението в Република България. Наред с научно-преподавателските кадри, които с „паисиевски дух“ са обучавали и обучават академичната младеж, с изпълнение на каузата за подготовката на съвременни висши кадри на европейско ниво е ангажиран учебно-помощен и административно-стопански обслужващ персонал, без които управлението на Университета не би било пълноценно и ефективно. Функционирането на административните служби осигурява жизнеспособността на управленския организъм на всички нива – ректорат, факултети, департаменти, филиали, центрове и катедри. Тяхната дейност се ръководи от заместник-ректори и гл. експерт по стопанската дейност, които пряко отговарят за стопанската и финансовата част, поддръжката на сградния фонд и снабдяването с основни средства, суровини, материали и химикали, транспорт и комуникации, обезпечават условията за провеждане на учебни практики и стажове на студенти, стипендиите и общежитията, организират почивното дело на преподаватели и служители. За спортната дейност в Университета отговаря помощник-ректор. Главната мисия на административно-стопанските звена в Пловдивския университет е да подпомагат управлението на учебните процеси и научноизследователската дейност, като осъществяват двупосочна връзка между управленските органи, преподавателите и студентите.

Последна промяна на 09 Ноември 2021