Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност

Научноизследователска дейност

    
Поделение "Научна и приложна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета.
 
    Поделение НПД осъществява връзките и реализацията на научните постижения и възможности на Университета, обслужва и администрира договорените национални и международни научни програми. Поделение НПД има самостоятелни банкови сметки, обезпечава отделна самостоятелна партида на всички договорени изследвания и програми, независимост и самостоятелност при изразходване на средствата, както и пълната законосъобразност в съответствие с българското законодателство и изискванията на отделните договори и програми. Поделението е пряко подчинено на зам.-ректора по науката и международно сътрудничество.
 
      Изследователската дейност обхваща различни области от природните и обществените науки.
 
      Особено активни са изявите в следните направления:
В поделение НПД годишно се разработват над 230 договора, материално обезпечени от следните източници: 
 
  1. Международни програми 
  2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания" 
  3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" 
Последна промяна на 09 Март 2017