Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" (РАСД)

Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" (РАСД)

Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ е специализирано звено от администрацията на Университета и се подчинява пряко на Ректора. Отделът подпомага ръководството на Университета за осъществяване на оперативна организация, координиране и контрол на университетските дейности, свързани с развитието на академичния състав. Работата му се осъществява в следните направления:

  1. процедури, свързани със заемане на академични длъжности;
  2. процедури по прием на докторанти;
  3. процедури за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ и научната степен ‘доктор на науките’;
  4. информационно обслужване на посочените направления – поддържане на специализирани и достъпни интернет-страници, съдържащи обща информация; нормативни документи и решения на академичното ръководство; информация относно обявени, текущи и приключили процедури, включително е-публикуване и др.;
  5. поддържане на актуален електронен каталог на акредитираните и предлаганите докторски програми за съответната учебна година, форми на обучение и др.;
  6. публикуване и осигуряване на публичен достъп до електронен архив, в който се съхраняват екземпляри от авторефератите на дисертационните трудове, съвместно с Университетската библиотека;
  7. изпращане на  информация за приключителите процедури за придобитите научни степени и заетите академични длъжности в Националния център за информация и документация.

За контакти

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Цвета Темелкова

началник на отдел

032/261 408

cveta@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 1, стая 120

Ваня Григорова-Миланова

организатор

032/261 406

grigorova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 1, стая 123

Теодора Райчева

организатор

032/261 406

t.raycheva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 1, стая 123

  

Приемно време

Понеделник - петък: 10:30 – 12:00 часа

                                14:00 – 16:00 часа

 

Специализиран сайт http://procedures.uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 09 Ноември 2021