Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » ЗАКОНИ

ЗАКОНИ

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България (в сила за всички докторанти зачислени по този закон до 04.05.2018 г.)

Закон за развитие на академичния състав на Република България (в сила от 05.05.2018 г.)

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за научните степени и научните звания (отм. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.)

Последна промяна на 04 Април 2020