Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » НАРЕДБИ

НАРЕДБИ

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 'бакалавър', 'магистър' и 'специалист'

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

НАРЕДБА № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" (ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Право' и професионална квалификация 'Юрист'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Архитектура' на образователно-квалификационна степен 'магистър' с професионална квалификация 'Архитект'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите 'Медицина' и 'Дентална медицина' за образователно-квалификационна степен 'магистър'

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Ветеринарна медицина'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Фармация' на образователно-квалификационната степен 'магистър'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите 'Медицинска сестра' и 'Акушерка' за образователно-квалификационна степен 'бакалавър'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление 'Здравни грижи' за образователно-квалификационната степен 'професионален бакалавър по ...'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобивне на висше образование по специалността 'Управление на здравните грижи' на образователно-квалификационните степени 'бакалавър' и 'магистър'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Кинезитерапия' от професионално направление 'Кинезитерапия' на образователно-квалификационна степен 'бакалавър'

НАРЕДБА № 4 от 06.04.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността 'Кинезитерапия'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление 'Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски' на образователно-квалификационна степен 'бакалавър'

НАРЕДБА за признаване на право за упражняване на професията 'Ветеринарен лекар' в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария

НАРЕДБА № 29 от 04.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността 'Психология'

НАРЕДБА за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република България

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "архитектура, строителство и геодезия"

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "УЧИТЕЛ"

Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

 

Последна промяна на 15 Април 2020