Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (до 05.07.2018 г. и в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.)

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 06.07.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2019 г.)

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации

Правилник на Фонд „Научни изследвания"

Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Правилник за дейността на Комисията по академична етика

Правилник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за  отпускане на стипендии

 

Последна промяна на 20 Май 2021