Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 23.01.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 23.01.2017 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 23.01.2017 година

     (Протокол  №16)     

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“:

         1. Приема бюджета на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ за 2017 година обобщен и по поделения, разпределен по параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

         2. Утвърждава годишен лимит за представителни цели и посрещане на гости за 2017 г. в размер на 15 000 лв.

         3. Утвърждава бюджета на Студентския съвет за 2017 г. в размер на 80 000 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложената от Ректора планова численост на персонала и фонд работна заплата за 2017 година на ПУ „Паисий Хилендарски“ и филиалите му.

         1. АС приема нови начални работни заплати по длъжности за ПУ „Паисий Хилендарски“.

         2. АС приема изменения и допълнения към текста на Вътрешните правила за работната заплата на ПУ „Паисий Хилендарски“.

                     

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока) или получили отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания и форуми с конкурсен характер, вкл. организирани и от факултетите, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Същото се отнася и за кандидат-студенти, издържали предварителните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко Много добър 5,00. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

         Записването по този ред става в периода на прием на кандидатстудентски документи срещу заплащане на дължимата кандидатстудентска и семестриална такса. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да не се възстановява внесена семестриална такса при отписване от университета след започване на учебната година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема датите за провеждане на кандидатстудентските изпити от предварителната и редовната сесия през 2017 г., както следва:

 

КСК’2017

 Подадени дати за пред-предварителни изпити

 

 1. Тест със събеседване по физика: 22 април 2017 г. (събота) от 10.00 ч.
 2. Биология: 8 април 2017 г. (събота) от 10.00 ч.
 3. 3. Музика – за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“: 26 март; 23 април и 14 май 2017 г. от 10.00 ч.
 4. 4. Изобразително изкуство – за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“: 22 април 2017 г. от 10.00 ч.

 

Прием на документи за предварителни изпити: от 6 март до 19 май 2017 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2017 Г.

3 ЮНИ (събота)

4 ЮНИ

(неделя)

5 ЮНИ

(понеделник)

6 ЮНИ

(вторник)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПСИХОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

ИНФОРМАТИКА

 

БИОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

ГЕОГРАФИЯ

ХИМИЯ

ФИЗИКА

 

 

ТЕОЛОГИЯ

 

  

РЕДОВНА СЕСИЯ

 Прием на документи за редовна сесия:  от 14 юни до 28 юни 2017 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2017 Г.

 

2 ЮЛИ (неделя)

3 ЮЛИ

(понеделник)

4 ЮЛИ (вторник)

5 ЮЛИ (сряда)

6 ЮЛИ

(четвъртък)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ИСТОРИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГЕОГРАФИЯ

ФРЕНСКИ ЕЗИК

МУЗИКА

 

ИНФОРМАТИКА

ХИМИЯ

НЕМСКИ ЕЗИК

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

ФИЗИЧЕСКО

ВЪЗПИТАНИЕ

ИСПАНСКИ ЕЗИК

БИОЛОГИЯ

ТЕОЛОГИЯ

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

  

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

 

 

ПЪРВО

ВТОРО

ТРЕТО

КЛАСИРАНЕ

11 юли

18 юли

25 юли

ЗАПИСВАНЕ

12 – 14 юли

19 – 21 юли

26 – 28 юли

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните такси за кандидатстване и обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2017/2018 година:

           І. Такси за кандидатстване за учебната 2017/2018 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.

          II. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.

         ІІІ. Такси за обучение за учебната 2017/2018 г.:

            № по ред

 

Области на висше образование, професионални направления и специалности 

Образователно-квалификационна степен

Докторан-ти

В евро

Професио-нален бакалавър

 

Бакалавър

 

Магистър

Магистър след бакалавър

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

 

 

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП   (в лева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Педагогически науки

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

2.

Администрация и управление

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

3.

Икономика

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

4.

Туризъм

 

 

460

400

460

400

460

400

660

560

 

5.

Филология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

6.

История и археология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

7.

Философия

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

8.

Религия и теология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

9.

Социология, антропология и науки за културата

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

10.

Психология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

11.

Политически науки

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

12.

Социални дейности

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

13.

Право

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

14.

Природни науки, математика и информатика и технически науки

640

520

640

520

640

520

640

520

860

660

 

15.

Изкуства

 

 

660

560

660

560

660

560

860

660

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро)

 

Всички направления

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

4000

3000

 

 

Езиков курс

 

Специализация –

6 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

500

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема актуализираните Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища за кандидати, които продължават своето обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (публикувани в сайта на университета и приложени на хартиен носител към настоящия протокол).

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА в рамките на четиригодишния следакредитационен период на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“.

                    

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема представителят в Университетската комисия по оценяване и акредитация за Филиала в Смолян проф. д.ф.н. Елена Николова да бъде заменена от доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева, а доц. Сийка Ковачева от ФИФ – от доц. д-р Стойка Пенкова.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, приет от ФС на ПФ с Протокол №4/12.01.2017 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС с Протокол №2/16.01.2017 г. учебните планове на допълнителни квалификации и специализации, както следва:
 1. „Слухово-речева рехабилитация“ –  хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 2. „Ресурсен учител“ – общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 3. „Логопедия“ – общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 4. „Педагогика на лица с умствена изостаналост“ – общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 5. „Предучилищно образование“ – общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици с изявени дарби“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 2. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 3. „Психология на атипичното развитие (деца и ученици със специални образователни потребности)“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 1. „Психология за деца и ученици със специални образователни потребности“ – общ хорариум: 215 часа, форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 2. „Детско-юношеска психология“ – общ хорариум: 215 часа, форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 3. „Психично благополучие и здраве“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 4. „Позитивна психология“ – общ хорариум; 215 часа, форма на обучение; задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 5. „Психология на управлението“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 6. „Училищна психология“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 7. „Деца със специални образователни потребности в приобщаващо образование“ – общ хорариум: 260 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца)
 8. „Консултативна психология“ – общ хорариум: 215 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС с Протокол №2/16.01.2017 година такси за извършване на образователни и административни услуги в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, както следва:

      1. За обучение по програми за професионално-педагогически специализации на педагогически специалисти съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. (в рамките на една година) – две такси по 500 лв. за един участник. Програмите за професионално-педагогически специализации, които се предлагат от СД с различни такси на обучение, ще се одобряват допълнително от АС.

      2. За обучение по програми за едногодишни специализации – две такси по 500 лв. за един участник. Програмите за едногодишни специализации, които се предлагат от СД с различни такси на обучение, ще се одобряват допълнително от АС.

      3. За консултативни курсове за подготовка за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

       3.1. Курсове за подготовка за V ПКС –- в рамките на 2 дни (16 учебни часа) – 30 лв.на ден за един участник 

       3.2. Курсове за подготовка за ІV ПКС – в рамките на 2 дни (16 учебни часа) – 30 лв. на ден за един участник 

       3.3. Курсове за подготовка за ІІ ПКС – в рамките на 4 дни (32 учебни часа) – 30 лв.на ден за един участник 

       3.4. Курсове за подготовка за І ПКС – в рамките на 6 дни (48 учебни часа) – 30 лв.на ден за един участник 

 1. За научно ръководство за придобиване на II ПКС – 360 лв. за един участник
 2. За научно ръководство за придобиване на I ПКС – 500 лв. за един участник
 3. При подаване на документи за разкриване на процедури за придобиване на ПКС:

       6.1. За V ПКС – 35 лв.

       6.2. За IV ПКС – 60 лв.

       6.3. За III ПКС – 15 лв.

       6.4. За II ПКС – 70 лв.

       6.5. За I ПКС – 80 лв.

 1. За издаване на свидетелство за ПКС – 35 лв.
 2. За издаване на свидетелство за професионална квалификация и професионално-педагогическа специализация – 35 лв.
 3. За издаване на удостоверение за продължителна специализация – 20 лв.
 4. За издаване на удостоверение за квалификация – 15 лв.
 5. За служебна бележка – 15 лв.
 6. За академична справка – 30 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от ФС на БФ с Протокол №221/13.12.2016 година еднократна промяна в учебния план на специалност „Биология и английски език“ в сила за първи курс на учебната 2016/2017 година, както следва: дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии на обучението от осми семестър еднократно да се премести във втори семестър и съответно да се променят кредитите на дисциплините за тези два семестъра.

  

Вярно с оригинала:                                                               ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                    (Мария Зайкова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 10 Април 2017