Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 20.11.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 20.11.2017 г.

РЕШЕНИЯ

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 20.11.2017 година

(Протокол  №22)

 

            1. РЕШЕНИЕ:

1. АС оценява КСК 2017 като успешна и приема Отчета за нейното провеждане.

2. АС изразява благодарност на академичния, учебно-помощния и техническия персонал на ПУ, участвал в организацията, администрирането и провеждането на КСК 2017, за проявената отговорност и акуратност.

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Визия за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“ за следващите 15 – 20 години.

3. РЕШЕНИЕ: АС приема за принос в организацията и провеждането на магистърски програми, курсове, специализации и други допълнителни дейности, водещи до увеличение на собствените приходи на Университета в рамките на бюджета за 2017 година и на основание чл. 17(1) от ВПРЗ и чл. 41(1) от КТД да се начисли и изплати през месец декември 2017 година еднократно допълнително възнаграждение на персонала от Университета в размер на една основна месечна заплата.

При наличие на средства филиалите по решение на Дирекционните съвети да изплатят еднократно допълнително възнаграждение на персонала до същия размер.

Заповедите на филиалите да се издадат и подпишат от директорите им.

4. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Педагогическия факултет с Протокол №2/07.11.2017 год. да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р  Софка Райчева Каракехайова за срок от една година, считано от  16.12.2017 г.

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на Педагогическия факултет с Протокол №2/07.11.2017 год. предложение да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието за ОКС “Магистър”, специалност „Образователен мениджмънт”, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2а (или 2б) от Закона за висше образование и чл. 25, ал. 2 от Правилника за дейността на НАОА и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна процедура.

 6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на Педагогическия факултет с Протокол №2/07.11.2017 год. предложение да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторска програма по „Управление на образованието”, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието; област на висше образование 1. Педагогически науки, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или 2 г) и ал. 8 от Закона за висшето образование и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна процедура.

 7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на Педагогическия факултет с Протокол №2/07.11.2017 год. предложение да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.4. Социални дейности за ОКС „Бакалавър“, специалност „Социални дейности“, редовно обучение и ОКС „Магистър“, специалност „Мениджмънт на социалните организации“, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2а (или 2б) от Закона за висше образование и чл. 25, ал. 2 от Правилника за дейността на НАОА и приема Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна процедура.

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет (Протокол №197/30.10.2017 г.) от 01.01.2018 г. такса за участие в международния  изпит TestDaF на немски език в размер на 145.00 евро (290.00 лева) в съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия).

При сторниране на платена такса 145.00 евро (290.00 лева) за полагане на изпит TestDaF преди крайния срок за регистрация, на лицето се възстановяват 85% от сумата (246.50 лв.), а 15% (43.50 лв.) се отчисляват за Център TestDaF. След изтичане на крайния срок за регистрация, таксата за участие не се възстановява.

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет (Протокол №197/30.10.2017 г.) от 01.01.2018 г. такса за участие в международния изпит TestAS на немски и английски език в размер на 95.00 евро (190.00 лева) в съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия).

При сторниране на платена такса 95.00 евро (190.00 лева) за полагане на изпит TestAS преди крайния срок за регистрация, на лицето се възстановяват 85% от сумата (161.50 лв.), а 15% (28.50 лв.) се отчисляват за Център TestDaF. След изтичане на крайния срок за регистрация, таксата за участие не се възстановява.           

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от СД на ДКПРПС с Протокол №9/23.10.2017 г. професионално-педагогическа специализация и учебния план към нея, както следва:

„Актуални проблеми на обучението по химия
(Човекът и природата 5.
6. клас и ХООС 7.12. клас)“

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по химия
Форма на обучение: задочна
Срок на обучение: 1 година /12 месеца/
Хорариум: 220 академични часа
Финален документ: Свидетелство за професионално – педагогическа специализация
Ръководител: доц. д-р Йорданка Димова

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от СД на ДКПРПС с Протокол №9/23.10.2017 г. заплащане за обучителни и административни дейности в ДКПРПС, както следва:

1.     За хабилитиран преподавател: заплащане на академичен час за квалификационен курс над 30 обучаеми и курс за специализация при група над 15 човека – до 50 лв., 10 лв. за изпитан студент и 5 часа по 50 лв. за изготвяне на материали.

2.      За преподавател с ОНС „Доктор“: заплащане на академичен час за квалификационен курс над 30 човека и курс за специализация при група над 15 човека – до 35 лв.,  7 лв. за изпитан студент и  5 часа по 35 лв. за изготвяне на материали.

3.      За асистент или хоноруван преподавател: заплащане на академичен час за квалификационен курс над 30 човека и курс за специализация при група над 15 човека – до 20 лв., 4 лв. за изпитан студент и 5 часа по 20 лв. за изготвяне на материали.

4.      Научно ръководство на квалификационен курс, курс за специализация – до 15 лв. на човек.

5.      Административно ръководство на квалификационен курс, курс за специализация – до 12 лв. на човек.

6.      Написване и разпечатване на: удостоверение по 3 лв., свидетелство по 4 лв.

7.      За участие в комисия по признаване на ПКС: по 7 лв. на председател и по 6 лв. на член комисия за разгледано заявление.

8.      За участие в провеждане на изпит за ПКС:

8.1. На  устен изпит за V ПКС:

- при комисия от 3 члена – по 8 лв. на председателя и 6 лв. на член за изпитан педагогически специалист;

- при комисия от 6 члена – по 5 лв. на председателя и 3 лв. на член;

- при комисия от 9 члена – по 4 лв. на председателя и 2 лв. на член.

8.2. На  писмен  изпит за IV ПКС:

- при комисия от 3 члена – по 14 лв. на председателя и 10 лв. на член

- при комисия от 6 члена – по 8 лв. на председателя и 5 лв. на член

- при комисия от 9 члена – по 4 лв. на председателя и 2 лв. на член

8.3. За защита на за II ПКС:

- при комисия от 3 члена – по 16 лв. на председателя и 12 лв. на член

8.4. За защита на за I ПКС:

- при комисия от 3 члена – по 18 лв. на председателя и 14 лв. на член

      9. За рецензия на писмена разработка (I и II ПКС) – 10 лв. за рецензия.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС приема въз основа на удостоверенията и препоръките  от НАЦИД, както следва:

1.      На Войтех Колар (завършил Карлов университет в Прага, Чехия, през 2013 година) се признава ОКС „Магистър“ по специалност „Теология (Православно богословие).

2.      На Олдрих Милде (завършил на 18.04.1991 г. Университет Берн, Швейцария) се признава ОКС „Магистър“ по специалност „Икономика на предприятията“.

13. РЕШЕНИЕ: АС признава (на база направена справка за автентичност в Университета в Баня Лука) ОКС „Магистър“ по специалност „Сръбски език и литература“ на Дарка Хербез (завършила Университета в Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина през 2015 година).

14. РЕШЕНИЕ: АС отказва признаване на диплома за висше образование на Мария Климентова Темчева въз основа на писмо от НАЦИД №21-00-203/17.10.2017 г. посочващо, че „завършената от г-жа М. Темчева програма не води до степен на висше образование по смисъла на Болонския процес и не гарантира академични права на притежателя си на територията на Франция. Поради гореизброените обстоятелства, приложената диплома попада в разпоредбата за недопускане на основание на чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно представеният за признаване документ не е диплома за висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 на Наредбата“.

15. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Химическия факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

16. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Биологическия факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

17. РЕШЕНИЕ: АС приема представителят на Юридическия факултет в Университетската комисия по оценяване и акредитация доц. д-р Ярослава Генова да бъде заменена от доц. д-р Григор Григоров.

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

Последна промяна на 15 Декември 2017