Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 24.04.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 24.04.2017 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 24.04.2017 година

    (Протокол  №18)     

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

    професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Реклама, Връзки с обществеността, Комуникационна политика) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника –Анатомия и морфология на растенията) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химична технология) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    професор по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и комуникации) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война и Историческа поетика на българската литература) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска икономика) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публична администрация) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

     доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социални изследвания на науката и технологиите) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

     доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща историяИстория на религиите) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия – Анализ на лекарствени вещества) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология (Френска литература) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология (Германски езици: Когнитивна лингвистика и историческа граматика на английския език) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Международно частно право) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Публични финанси) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия –  Макроикономика) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;  

    главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Икономика на публичния сектор) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;    

    главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Технология на неорганичните вещества) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

    главен асистент по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник – 5 броя;

    главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник – за нуждите на Техническия колеж в гр. Смолян.

 

 2. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №17/19.04.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от една година, считано от 06.12.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 3. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ЮФ (Протокол №51/24.03.2017 г.) да не се прекратяват трудовите договори за учебната 2017/2018 година на:

 4. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИФ (Протокол №104/16.01.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Бойко Герчев Белегов за срок от една година, считано от 02.06.2017 година.

 5. РЕШЕНИЕ: АС приема корекции на плана по Бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2017 година с цел намаляване на финансирането със собствени средства, както следва:

   1. Корекция на плана по бюджета на капиталовите разходи на Университет – гр. Пловдив:

      2 020 000 лева на 1 020 000 лева.

   2. Корекция на плана по бюджета на разходите за текущ ремонт на Университет – гр. Пловдив:

   3. Увеличаване на наличността в края на периода с 1 400 000 лева.

 6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с приетите на АС с протокол №14/21.11.2016 г. учебни процедури АС утвърждава размера на таксите за дейности, свързани с учебния процес (съгл. чл. 90, ал.3, т. 4, буква „д“), както следва:

  1. Разрешение за преместване в друго висше училище – 300 лв.;

  2. Разрешение за преместване от друго висше училище – 30 лв.;

  3. Разрешение за преместване между специалности и форми на Университета – 30 лв.;

  4. Разрешение за обучение по индивидуален план – 30 лв.;

  5. Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка – 30 лв.;

  6. Такса за възстановяване на студентски права – 1 семестриална такса за платено обучение за съответната специалност, в която се възстановяват студентските права.

Таксите влизат в сила от и за учебната 2017/2018 г.

 7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с промяна на сроковете за предаване на Регистрите към МОН АС приема да бъдат променени сроковете за заплащане на семестриални такси, както следва:

 „Семестриалната студентска такса за обучение се заплаща до 7 дни след началото на учебния семестър.

Разсрочване на плащането се разрешава след одобрение на Декан или Ректор, представено при инспектора в указания 7 дневен срок.“

 8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ на следните магистърски програми от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/18 година:

 9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) частични промени в учебните планове за следните допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/18 година:

 10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ на следните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/18 година:

 11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) промяна на името на специалността Математика и информатика на специалност Математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/18 година.

 12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ на следните магистърски програми от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/18 година:

 13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации, влизащи в сила от началото на учебната 2017/18 година, както следва:

   1) За бакалавърските специалности от професионално направление 3. Педагогика на обучението по ...:

   2) За магистърските специалности:

   3) За допълнителните квалификации:

 14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №17/19.04.2017 г.) предложения за:

   1) Разкриване на следните нови специалности за ОКС „Магистър“ към Факултета по математика и информатика, влизащи в сила от учебната 2017/2018 година:

   2) Учебни планове и квалификационни характеристики на новите магистърски специалности:

 15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. учебен план на нова бакалавърска специалност „Приложна и индустриална екология“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, който влиза в сила за І курс от учебната 2017/2018 г.

 16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. актуализирани учебни планове на следните бакалавърски специалности от професионално направление 4.3. Биологически науки, които влизат в сила за І курс от учебната 2017/2018 г.:

 17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. промени в кредитите на дисциплини от учебния план на бакалавърската специалност „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, който влиза в сила за ІІІ и ІV курс от учебната 2017/2018 г.

 18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните приети от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. актуализирани учебни планове на магистърски програми от професионално направление 4.3. Биологически науки, които влизат в сила от учебната 2017/2018 г:

 19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. учебен план на нова магистърска програма от професионално направление 4.3. Биологически науки, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г., както следва:

МП „Екология и устойчиво развитие на селищни системи“

 20.РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. промени в кредитите на две дисциплини от учебния план на бакалавърската специалност „Молекулярна биология“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, който влиза в сила за ІІ, ІІІ и ІV курс от учебната 2017/2018 г.

 21.РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. актуализиран учебен план на бакалавърската специалност „Фармацевтични биотехнологии“ от професионално направление 5.11. Биотехнологии, който влиза в сила за І курс от учебната 2017/2018 г.

 22.РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №224/28.03.2017 г. промени в учебния план на магистърска програмаМолекулярна биология и биотехнология“ от учебната 2017/2018 г., както следва:

 23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №224/28.03.2017 г. промени в учебния план на бакалавърските специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, които влизат в сила за І курс от учебната 2017/2018 година.

 24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №224/28.03.2017 г. промени в учебния план на бакалавърските специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, които влизат в сила за ІІ курс от учебната 2017/2018 година.

 25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на БФ с Протокол №224/28.03.2017 г. промени в учебния план на бакалавърската специалност „Биоинформатика“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, който влиза в сила за І курс от учебната 2017/2018 г.

 26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Физическия факултет с Протокол №192/05.04.2017 г. учебен план на специалността „Учител по предмета Човекът и природата“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….

 27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №192/05.04.2017 г. актуализирани учебни планове на следните специалности:

   1. „Учител по физика“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение по професионално направление 3. Педагогика на обучението по… ;

   2. „Учител по физика“ (специалисти), ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение по професионално направление 3. Педагогика на обучението по…;

   3. „Учител по инженерни дисциплини“, ОКС „Магистър“, редовна форма на обучение по професионално направление 3 Педагогика на обучението по…;

   4. „Телекомуникации и информационни системи“, ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение по професионално направление 3. Комуникационна и компютърна техника.

 28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №192/05.04.2017 г. такси за магистърски програми и курсове за следдипломна квалификация, както следва:

 

1.

„Телекомуникационни и информационни системи“

1400 лв. – за редовно обучение (2 семестъра по 700 лв. на семестър)

1200 лв - за задочно обучение (2 семестъра по 600 лв. на семестър)

2.

„Телекомуникационни и информационни системи” след ОКС „Професионален бакалавър”

(редовно) - четири семестъра 2800 лв. (700 лв. на семестър)

(задочно) - четири семестъра 2400 лв. (600 лв. на семестър)

3.

„Information and communication systems“ (на английски език)

4000 лв. (2 семестъра по 2000 лв. на семестър)

4.

„Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“

1400 лв. – за редовно обучение (2 семестъра по 700 лв. на семестър)

1200 лв – за задочно обучение (2 семестъра по 600 лв. на семестър)

5.

„Физика на кондензираната материя“

1200 лв. (редовно обучение сп. – 2 семестриални такси по 600 лв.)

900 лв. (задочно обучение сп. – 2 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение несп. – 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение несп.– 4 семестриални такси по 450 лв.)

6.

 „Педагогика на обучението по физика“

1000 лв. – за редовна форма (2 семестриални такси по 500 лв.)

800 лв. – за задочна форма (2 семестриални такси по 400 лв.)

7.

„Учител по физика“

1000 лв. (редовно обучение – сп., 2 семестриални такси по 500 лв.)

800 лв. (задочно обучение – сп., 2 семестриални такси по 400 лв.)

2000 лв. (редовно обучение – несп., 4 семестриални такси по 500 лв.)

1600 лв. (задочно обучение – несп., 4 семестриални такси по 400 лв.)

8.

„Хранителна физика“

1800 лв. (редовно обучение сп., 3 семестриални такси по 600 лв.)

1350 лв. (задочно обучение сп., 3 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение несп., 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение несп., 4 семестриални такси по 450 лв.)

9.

„Субатомна физика“

1200 лв. (3 семестъра по 400 лв. на семестър)

10.

„Медицинска радиационна физика и техника“

1950 лв. (редовно обучение сп. , 3 семестриални такси по 650 лв.)

1650 лв. (задочно обучение сп., 3 семестриални такси по 550 лв.)

2600 лв. (редовно обучение несп., 4 семестриални такси по 650 лв.)

2200 лв. (задочно обучение несп., 4 семестриални такси по 550 лв.)

11.

 „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“

1800 лв. (редовно обучение сп. , 3 семестриални такси по 600 лв.)

1350 лв. (задочно обучение сп., 3 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение несп., 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение несп., 4 семестриални такси по 450 лв.)

12.

„Физика на Земята и Геоекология“

1800 лв. (редовно обучение сп., 3 семестриални такси по 600 лв.)

1350 лв. (задочно обучение сп., 3 семестриални такси по 450 лв.)

2400 лв. (редовно обучение несп., 4 семестриални такси по 600 лв.)

1800 лв. (задочно обучение несп., 4 семестриални такси по 450 лв.)

13.

„Фотоника и модерни оптични технологии“

2100 лв. РО (3 семестъра по 700 лв. на семестър)

14.

„Електронно обучение“

1200 лв. – за дистанционно обучение (2 семестъра по 600 лв. на семестър)

15.

Учител по инженерни дисциплини –

1000 лв. редовно (2 семестъра по  500 лв. на семестър)

16.

 СДК „Учител по физика“ –

1200 лв. (4 семестъра по 300 лв. на семестър; 100 лв. за приетите през 2016/2017 учебна година)

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №6/18.04.2017 г. учебни планове за първи курс на учебната 2017/2018 г. за ОКС „Бакалавър“ на следните специалности от Педагогическия факултет:

  1. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – редовно и задочно обучение

  2. „Начална училищна педагогика“

  3. „Начална училищна педагогика и чужд език“

  4. „Предучилищна педагогика“

  5. „Социална педагогика“

  6. „Педагогика“

  7. „Специална педагогика“

  8. „Педагогика на обучението по музика“

  9. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“

 10. „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – редовно и задочно обучение

 11. „Психология“ – редовно и задочно обучение

 12. „Актьорство да драматичен театър“.

 30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №6/18.04.2017 г. промени в учебния план на магистърската програма „Бойни изкуства (Wing Tsun)” с цел оптимизиране на обучението на студентите. Дисциплините, изучавани през 3-ти семестър, се заменят с нови, както следва:

 

По стар учебен план

По нов учебен план

Методика на преподаване на хандбал

Методика на обучението по винг чун за деца

Методика на преподаване на футбол

Методика на обучението по винг чун

I част

Методика на преподаване на волейбол

Методика на обучението по винг чун

II част

Методика на преподаване на баскетбол

Методика на обучението по борба

Аудиторната заетост остава същата – 15 часа лекции и 15 часа упражнения.

 

 31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №6/18.04.2017 г. учебен план за допълнителна квалификация „Учител по музика в ДГ и СУ“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., за студенти, завършващи специалност „Музика“, ОКС „Бакалавър“ със срок на обучение 1 година.

 32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №6/18.04.2017 г. нулев прием за учебната 2017/2018 година за специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, докато не се изработи концепция за приемен изпит по чужд език.

 33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) Доклад самооценка и придружаващата го документация за докторска програма по Социална антропология от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) Доклад самооценка и придружаващата го документация за докторска програма по Науки за културата от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) постоянни промени в учебния план 2016 г. на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, влизащи в сила от учебната 2017/2018 г.

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) постоянни промени:

 1. В учебния план на специалност „Етнология“, випуск 2016/2017 учебна година 

 2. В учебния план на специалност „Социална антропология“, випуск 2016/2017 учебна година

 3. В учебния план на специалност „Културен туризъм“, випуск 2016/2017 учебна година  

 4. В учебните планове на магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране“ (за специалисти и неспециалисти) за 2016/17 учебна година.

 37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) актуализиран учебен план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, влизащ в сила от учебната 2017/2018 г.

 38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) нов учебен план на бакалавърската програма „История и география“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., влизащ в сила от учебната 2017/18 година.

Обучението по бакалавърска програма „История и география“ се провежда във Филиал – Смолян на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 39. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) разкриване на нова бакалавърска програма „Гражданско образование и чужд език“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... и учебен план, влизащ в сила от учебната 2017/18 година.

 40. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) нов учебен план на специалност „Философия“ – редовно обучение, влизащ в сила от учебната 2017/18 година и съобразен с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ , обн. ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.

 41. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №109/10.04.2017 г.) нов учебен план на магистърската програма „Културен мениджмънт“, влизащ в сила от учебната 2017/2018 година.

 42. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Химическия факултет с Протокол №188/18.04.2017 година промяна в учебния план на специалност „Медицинска химия“, влизаща в сила от учебната 2017/2018 година за випуск 2015 г., както следва:

 43. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Юридическия факултет с Протокол №51/24.03.2017 година промени в учебния план на специалност „Право“ (редовно и задочно обучение), влизащи в сила от учебната 2017/2018 година.

 44. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за учебната 2017/2018 година на Факултета по икономически и социални науки, приети от ФС с Протокол на ФС №113/10.04.2017 г., както следва:

ОКС „Бакалавър“ по:

ОКС „Магистър“ по:

45. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от СД на ДКПРПС (Протокол №5/03.04.2017 г.) учебни планове за допълнителна квалификация и професионално-педагогическа специализация, както следва:

        I. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

                ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. „УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ“ – задочно

Професионално направление: Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация: Учител по химия

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Хорариум: 305 академични часа

Условия за кандидатстване: Висше образование с придобита квалификация „Химик“, ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионално направление 4.2. Химически науки (съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. на МОН)

  1. „УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ“ – редовно

Професионално направление: Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация: Учител по химия

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Хорариум: 600 академични часа

Условия за кандидатстване: Висше образование с придобита квалификация „Химик“, ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионално направление 4.2. Химически науки (съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. на МОН)

  1. „УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ – задочно

Професионално направление: Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация: Учител по човекът и природата

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение: 1 година (2 семестъра)

Хорариум: 255 академични часа

Условия за кандидатстване: Висше образование с придобита квалификация „Педагог“, „Учител“, ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика (съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. на МОН)

             БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ“

Професионално направление: 3.1. Педагогика на обучението по…      

Професионална квалификация: Учител по биология                              

Форма на обучение:  задочна                                  

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)    

Хорариум: 400 академични часа                

Условия за кандидатстване: Висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в направление 4.3. Биологически науки (съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 г. на МОН)

             ФИЛОСОФСКО – ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“

Професионално направление: 2.3. Философия                             

Професионална квалификация: Учител по гражданско образование    

Форма на обучение: задочна                                   

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Хорариум: 225 академични часа                            

Условия за кандидатстване: Висше образование с квалификация „Учител“, ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" в професионално направление: 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по …, 2.2. История, 2.3. Философия, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.2. Психология, 3.3. Политически науки, 4.4. Науки за земята (география).                                       

  1. „УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ“ - за неспециалисти

Професионално направление: 2.3. Философия                             

Професионална квалификация: учител по философия    

Форма на обучение:задочна                        

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Хорариум: 375 академични часа                            

Условия за кандидатстване: Висше образование с квалификация „Учител“, ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" в професионално направление: 2.3. Философия

           II. ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

                               БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. „Дидактически иновации в биологичното образование в училище“ (Човекът и природата - 5., 6. кл. и БЗО 7. - 12. кл.)

Професионално направление: 3.1. Педагогика на обучението по…      

Професионална квалификация: Трета ПКС                                  

Форма на обучение: задочна                                   

Срок на обучение: една година

Хорариум: 230 академични часа                            

Условия за кандидатстване: придобита Четвърта ПКС              

46. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от СД на ДКПРПС (Протокол №5/03.04.2017 г.) такса за публикация в е-списанието на ДКПРПС в размер на 80 (осемдесет) лева.

47. РЕШЕНИЕ: Във връзка с проведената Конкурсна сесия 2017/2018 и рецензирането на проектните предложения АС утвърждава следните класирани и финансирани проекти:

 

         Конкурс „Млади учени и докторанти” 2017/2018

 Класирани и финансирани:

 

Факултет

Ръководител

Тема

Рецензенти

Точки

МУ17-ФФ-023

Физически факултет

Проф. Росица Донева

Акумулативни фреймови модели за извличане и агрегиране на данни за знания и процеси в обучението

 

 

МУ17-БФ-029

Биологически факултет

Гл. ас. Мариана Николова

Изследване механизма на инхибиране на ензими от въглехидратната обмяна /а-глюкозидаза и в-глюкозидаза/ от различни фенолни съединения изолирани от български медицински растнеия

 

 

МУ17-БФ-012

Биологически факултет

Проф. Балик Джамбазов

Ефекти на цианотоксините, продуцирани от представители на Cyanobacteria върху други групи водорасли – алелопатични механизми на въздействие

 

 

МУ17-ХФ-027

Химически факултет

Доц. Николай Кочев

GCM – софтуерен модул за теоретично предсказване на свойства на химични съединения посредством адаптивни схеми

 

 

МУ17-ФМИ-003

Факултет по математика и информатика

Проф. Снежана Гочева

Дейта майнинг моделиране и приложни софтуерни системи

 

 

МУ17-ФМИ-007

Факултет по математика и информатика

Проф. Снежана Христова

ИКТ в помощ на научните изследвания по математика и информатика и приложенията им

 

 

МУ17-ХФ-024

Химически факултет

Доктор Ирена Костова

Получаване на компоненти за изготвяне на хартиени и полимерни нанокомпозити с приложение за изработка и защита на ценни документи

 

 

 

Класирани – за допълнително рецензиране:

 

МУ17-ФИФ-030

Философско-исторически факултет

Проф. Албена Хранова

Порастването. Сравнително изследване на стратегии за преход от юношество към зрелост в контекста на формалното и неформално образование и влиянието на новите медии

 

 

МУ17-ФИФ-028

Философско-исторически факултет

Доц. Меглена Златкова

Сензорна етнография на града

 

 

МУ17-БФ-022

Биологически факултет

Гл. ас. Славея Петрова

Разработване на модел за оценка на екологичното състояние на урбанизирани ландшафти

 

 

 

Резерви:

 

МУ17-ФФ-015

Физически факултет

Доц. Димитър Токмаков

Безжична микропроцесорна система за измерване на повърхностен потенциал

 

 

МУ17-ФМИ-001

Факултет по математика и информатика

Проф. Станимир Стоянов

EXPERT  (Experimental Personal Robot That Learn) Експериментален персонален робот, който учи

 

 

МУ17-ФИСН-008

Факултет по икономически и социални науки

Доц. Велин Станев

Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища

 

 

 

         Конкурс „Факултетни проекти” 2017/2018

 Класирани и финансирани:

 

Факултет

Ръководител

Тема

Рецензенти

Точки

ФП17-БФ-001

Биологически факултет

Доц. Дилян Георгиев

Оценка на антропогенния стрес върху влажни зони в Южна България

 

 

ФП17-ФК-002

Филиал Кърджали

Проф. Велизар Гочев

Извличане на токсиканти от водни разтвори с нови биокомпозитни сорбенти

 

 

ФП17-ЮФ-003

Юридически факултет

Проф. Венцислав Стоянов

Динамика на българското право в контекста на европейските правни системи

 

 

ФП17-ТК-006

Технически колеж Смолян

Доц. Слави Любомиров

Мултифункционална лаборатория за изследвания в инженерното образование

 

 

ФП17-ПФ-007

Педагогически факултет

Проф. Румяна Танкова

Иновативна образователна среда

 

 

ФП17-ФМИ-008

Факултет по математика и информатика

Доц. Анна Малинова

Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението

 

 

ФП17-ФФ-010

Физически факултет

Доц. Драгомир Господинов

Комплексен подход за изследване на физични и инженерни аспекти на екотехнологиите

 

 

ФП17-ФС-011

Филиал Смолян

Доц. Русалена Пенджекова-Христева

Memoria de future (Памет за бъдещето): мултидисциплинарни аспекти в изследванията на човека

 

 

ФП17-ФИСН-012

Факултет по икономически и социални науки

Доц. Аксентия Замфирова

Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС /на примера на България/

 

 

ФП17-ХФ-013

Химически факултет

Доц. Стоянка Атанасова

Създаване на нови материали и технологии и изследва приложението им в сферата на здравеопазването, фармацевтичната промишленост и околната среда

 

 

ФП17-ФИФ-014

Философско-исторически факултет

Доц. Симеон Кацаров

Трансформиращо /се/ село

 

 

 

Класирани:

 

ФП17-ФЛФ-009

Филологически факултет

Проф. Иван Чобанов

Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на източна Румелия до европейска столица на културата

 

 

 

Класирани – за допълнително рецензиране:

 

ФП17-ФЛФ-004

Филологически факултет

Доц. Мила Кръстева

От уста на ухо….и до Internet

 

 

ФП17-ФЛФ-005

Филологически факултет

Доц. Живко Иванов

Български писатели и учени в Италия, Германия и Швейцария (1878-1944): места, присъствия, следи, памет

 

 

 

           Конкурс „Студентски  проекти” 2017/2018

 Класирани и финансирани:

 

СП17-ТК-021

Технически колеж Смолян

Ас. д-р Емил Велев

Конструиране, анализиране и изработване на спс въртяща маса за рутер, реализиращи четвъртата и петата ос

 

 

СП17-ХФ-018

Химически факултет

Доц. Стела Статкова-Абегхе

Синтез и изследване на радикал-улавящата активност на нови тианзолови и бензотиазолови съединения

 

 

СП17-БФ-007

Биологически факултет

Проф. Евгения Иванова

Интерактивни модели за споделяне на знания по интердисциплинарната ос „биология-психология-математика“

 

 

СП17-ФЛФ-017

Филологически факултет

Доц. Жоржета Чолакова

Фолклорно-приказни генотипи на персонажната система в чешката възрожденска литература

 

 

СП17-БФ-003

Биологически факултет

Гл. ас. Весела Янчева

Интегрирани биомаркери за приоритетни токсични вещества във водни екосистеми чрез използване на зеброва мида (Dressena polymorpha Pallas, 1771)  като биоиндикатор

 

 

СП17-БФ-010

Биологически факултет

Гл. ас. Цветелина Бацалова

Проучване върху потенциалната антитуморна активност на химични вещества от групата на триазините

 

 

СП17-ФФ-013

Физически факултет

Доц. Желязка Райкова

Изграждане на система от учебни интернет-ресурси по физика и оценка на дидактическата й стойност

 

 

СП17-ФМИ-011

Факултет по математика и информатика

Доц. Тодорка Терзиева

Бизнес приложение и образователни технологии, базирани на съвременни ИКТ

 

 

СП17-ФС-006

Филиал Смолян

Гл. ас. Мирослав Михайлов

Електронна база данни за регионални езикови особености на родопското нематериално културно наследство в глобализиращия се свят

 

 

СП17-ФС-024

Филиал Смолян

Доц. Силвия Младенова

Проучване на физическото развитие на съвременно поколение 3-7 - годишни деца от Смолянска област

 

 

 

Класирани – за допълнително рецензиране:

 

СП17-ФЛФ-014

Филологически факултет

Гл. ас. Здравко Дечев

Българската възрожденска литература, средното училище, университетът, Internet - възможното пътешествие към духовния Аз през XXI век

 

 

СП17-ФЛФ-001

Филологически факултет

Доц. Христина Тончева-Тодорова

Изграждане на научни тези върху дигитални историко-лингвистични ресурси

 

 

 

         Конкурс „Патенти” 2017/2018

 Класирани и финансирани:

 

Факултет

Ръководител

Тема

Рецензенти

Точки

П17-БФ-001

 

 

 

Биологически факултет

Доц. Тонка Василева

Ензимен синтез на водонеразтворим глюкан и изследване на неговата структура и свойства

 

 

 

            Конкурс „Университетска база данни АЛУМНИ” 2017/2018

 Класирани и финансирани:

 

Факултет

Ръководител

Тема

Рецензенти

Точки

АЛУМНИ17-ПФ-001

Педагогически факултет

Проф. Дора Левтерова

Университетска информационна система Алумни - УИСА

 

 

*Проектът АЛУМНИ се класира с допълнителни клаузи при сключване на договор с ръководителя.

 

 48. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Факултета по икономически и социални науки от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 

 

  

Вярно с оригинала:                                                            ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                           (Мария Зайкова)

Последна промяна на 17 Май 2017