Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 17.07.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 17.07.2017 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 17.07.2017 година

  (Протокол  №20)     

  

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилника за организацията и дейността на Комисията по етика и академично единство заедно с направените корекции. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за организация на учебния процес през учебната 2017/2018 година заедно с направените корекции. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН (Протокол №115/19.06.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Аксентия Иванова Замфирова за една година, считано от 08.08.2017 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №196/11.07.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Диана Петрова Иавнова за срок от една година, считано от 13.10.2017 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС присъжда на проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по предложение на ФС на Филологическия факултет (Протокол №196/11.07.2017 г.). 
 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ приема отписване на просрочено вземане от фирма „Торнадо К“ ООД, БУЛСТАТ 201018188, за неплатени наеми и консумативи по договор за наем за обект „Кафе бюфет“ до 2010 година в размер на 37 495.70 лева въз основа на представено съобщение от Частен съдебен изпълнител Драгомира Митрева за заличена фирма и невъзможност за събиране на сумата. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава в учебната програма на Филологическия факултет за 2017/2018 година следните нови магистърски програми, приети от Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г.:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма „Културноисторическа славистика“ – редовно обучение, държавна поръчка – от трисеместриален в двусеместриален, приет от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. актуализиран учебен план на магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература“ (за неспециалисти) според изискванията на НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г., приета с ПМС №289 от 07.11.206 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава в учебната програма на Филологическия факултет за 2017/2018 година специализацията „Туризъм“ – 2 семестъра, такса: 240.00 лв. на семестър, приета от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. избираема дисциплина Статистически методи в лингвистиката с хорариум 30 часа лекции в учебния план на следните магистърски програми:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Български език и история“ задочно обучение, 2 курс: лекциите по дисциплината Историография с хорариум 10 часа лекции, да се преместят от II семестър на учебната 2016/2017 година във II семестър на учебната 2017/2018 година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното предложение на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика, прието с Протокол №19/12.07.2017 г.: поради българския произход на студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“, идващи от Украйна по договор с Община Пловдив във ФМИ и съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗВО годишната им такса за обучение да бъде в размер на 1323 евро. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Химическия факултет с Протокол №190/12.07.2017 година Доклад за изпълнение на препоръките, формулирани от Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 27.05.2013 година, в рамките на четиригодишния следакредитационен период във връзка с програмната акредитация на професионално направление 4.2. Химически науки
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на Химическия факултет с Протокол №190/12.07.2017 година промяна в учебния план на специалност „Анализ и контрол“, която влиза в сила от учебната 2017/2018 година и се отнася за випуск 2014 г., а именно: хорариумът на дисциплината Атмосферна химия в VII семестър от 3/1/0 се променя на 2/1/0 със запазване на кредитите. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Химическия факултет с Протокол №190/12.07.2017 година предложения за такси за допълнителни квалификации и краткосрочни курсове в Химическия факултет за учебната 2017/2018 година, както следва:

 

Допълнителни квалификации

Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Учител по химия

редовно (3 семестъра)

задочно (3 семестъра)

250 лв.

200 лв.

Краткосрочни курсове

Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ”

8 часа

120 лв.

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”.

8 часа

120 лв.

Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

Курс “Пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ (FAAS), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен спектрален анализ (ETAAS), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), аналитични характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Приложение на масспектрометричния анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)”

24 часа

360 лв.

Курс “Газова и течна хроматография”

25 часа

250 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №112/11.07.2017 г.) Доклад самооценка и придружаващата го документация за акредитация на докторската програма по Етнология от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №112/11.07.2017 г.) Доклад самооценка и придружаващата го документация за акредитация на докторската програма по Социология от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ (Протокол №112/11.07.2017 г.) учебен план за допълнителната професионална квалификация „Учител по религия (Православие)” за учебната 2017/18 година – редовна форма на обучение и такса от 500,00 (петстотин лева) на година. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ФИФ (Протокол №111/05.06.2017 г.) еднократна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“: учебната дисциплина Биотехнологии и биовласт (хорариум 30/15, 4 кредита) да бъде прехвърлена от седми в осми семестър, а на нейно място да се изучава Избираема дисциплина (Модул 1).

                 Промяната е в сила за учебната 2017/2018 година. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ФИФ (Протокол №111/05.06.2017 г.) еднократна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Социална антропология“: учебната дисциплина Биотехнологии и биовласт (хорариум 30/15, 4 кредита) да бъде прехвърлена от седми в осми семестър, а на нейно място да се изучава Антропология на медицината.

                  Промяната е в сила за учебната 2017/2018 година. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на БФ с Протокол №225/18.04.2017 г. промяна в учебния план на специалност „Екология на биотехнологичните производства“ в сила от учебната 2017/2018 г.: трансформиране на 15-те часа упражнения в 15 часа семинари по дисциплината Екологични производства и устойчиво развитие“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Физическия факултет с Протокол №195/10.07.2017 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1. Машинно инженерство. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Физическия факултет с Протокол №195/10.07.2017 г. Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №195/10.07.2017 г. учебни планове на специалност от ОКС „Бакалавър“ и програма от ОНС „Доктор“, както следва:

         1. „Компютърни и комуникационни системи“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

         2. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

         3. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира като гост-преподаватели по чл. 68, ал. 1, т. 2 за извършване на определена работа следните лица, предложени от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г.:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приета от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Социални дейности”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, за учебната 2017/2018 г., както следва:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г. нови учебни планове, както следва:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от предходната процедура за програмна акредитация на професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство за ОКС „Бакалавър” – „Актьорство за драматичен театър“ (редовна форма на обучение). 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г. Доклад самооценка по процедура за програмна акредитация на професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, специалност „Актьорство за драматичен театър“ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №8/20.06.2017 г. Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по педагогически науки по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика в рамките на четиригодишния акредитационен период. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИСН с Протокол №115/19.06.2017 г. Доклад самооценка и приложенията към него за програмна акредитация на професионално направление 3.8. Икономика
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН (Протокол №115/19.06.2017 г.) учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Бизнес психология“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава определената от ФС на ФИСН (Протокол №115/19.06.2017 г.) годишна такса в размер на 2000 лв. за всички форми на обучение на докторанти в професионално направление 3.3. Политически науки – платено обучение (редовно, задочно и дистанционно) съгласно чл.21. (5) от ЗВО, докторанти на самостоятелна подготовка (които не работят на безсрочен договор в Университета). 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на специалности НУПЧЕ, ПУПЧЕ, БЕИ и БЕА към Филиала на ПУ в град Кърджали, приети от Учебно-научния съвет с Протокол №2/08.03.2017година въз основа на решения на ФС на обучаващите факултети и във връзка с наредбата за придобиване на професионална квалификация „Учител“ и чл. 25 от Закона за физическото възпитание и спорта.

АС утвърждава следните еднократни промени:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приложения на хартиен носител към настоящия протокол списък с хонорувани преподаватели за нуждите на Филиала в Кърджали през учебната 2017/2018 година, приет от Учебно-научния съвет с Протокол №2/08.03.2017 година въз основа на решения на факултетните съвети на обучаващите факултети. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Учебно-научния съвет на ПУ – Филиал „Л. Каравелов“ с Протокол №2/08.03.2017 година График на учебния процес за учебната 2017/2018 година (приложен към протокола на хартиен носител). 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебни планове към Филиала на ПУ в град Смолян, както следва:

          1. На основание решение на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки с Протокол №113/10.04.2017 актуализирания учебен план на специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г.;

          2. На основание решение на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки с Протокол №113/10.04.2017 актуализирания учебен план на специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г.;

          3. На основание решение на Факултетния съвет на Педагогическия факултет с Протокол №8/20.06.2017 г. нов учебен план на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г.;

          4. На основание решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. нов учебен план на специалност „Български език и английски език“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г.;

          5. На основание решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. нов учебен план на специалност „Български език и история“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, който влиза в сила от учебната 2017/2018 г..

          6. На основание решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. еднократна промяна в действащия учебен план на специалност „Български език и история с културен мениджмънт“: дисциплината Българска литература след Първата световна война вместо в VІІ сем. (45/15) и VІІІ сем. (15/0) да се слуша само в VІІ сем. с общ хорариум 60/15, кредитите се запазват;

          7. На основание решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. еднократна промяна в действащия учебен план на специалност „Български език и английски език“: дисциплината Българска литература след Първата световна война, VІІ сем., вместо с хорариум 45/30 да бъде с хорариум 60/15, кредитите се запазват;

         8. На основание решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. еднократна промяна в действащия учебен план на специалност „Български език и английски език“: избираема дисциплина Литература за деца и юноши да бъде преместена от ІV семестър в ІІІ семестър за учебната 2017/2018 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема сградата на Студентско общежитие и Студентски стол при ПУ, Филиал – Смолян, находяща се в гр. Смолян, да бъде предоставена на Община Смолян. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Съвета на ДКПРПС с Протокол №7/14.07.2017 г. учебен план за професионално-педагогическа специализация „Съвременни аспекти на обучението по български език и литература в средното училище“форма на обучение: задочна; срок на обучение: една година (12 месеца); общ хорариум: 240 академични часа. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС признава придобито висше образование в чуждестранни висши училища, както следва:
 1. На Юрген Пале (завършил Университет Карлсруе, Германия, специалност „Информатика“) се признава ОКС „Магистър“ по специалност „Компютърни науки“;
 2. На Екатерина Игоревна Будуковская (завършила Московский педагогический государственний университет, специалност „Специално образование“) се признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Специална педагогика“;
 3. На Марина Кичук (завършила държавен педагогически университет „Йон Крянга“, Кишинев, Молдова, специалност „Руски език и литература“) се признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Руски език и литература“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС удостоява Чин Фансюн с почетното звание „Професор Емеритус“ по предложение на ръководителя на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава участие на Факултета по икономически и социални науки при Пловдивския университет като партньор по изпълнението на заложените дейности в Проект “Developing Identity ON Yeld, Soil and Site”, Project Acronym: DIONYSOS (Ref. no. 1952).

            След подписване на договора безвъзмездната финансова помощ, заложена в бюджета на Пловдивския университет за изпълнение дейностите по проекта, да бъде преведена и управлявана през безлихвена бюджетна сметка в EUR с титуляр Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ – НПД. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава участие на Факултета по икономически и социални науки при Пловдивския университет като партньор по изпълнението на заложените дейности в Проект “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory”, Project Acronym: SOCIAL FORCES (Ref. no. 2023).

           След подписване на договора безвъзмездната финансова помощ, заложена в бюджета на Пловдивския университет за изпълнение дейностите по проекта, да бъде преведена и управлявана през безлихвена бюджетна сметка в EUR с титуляр Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ – НПД.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Педагогическия факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Филологическия факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 

  

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

 

 

 

Последна промяна на 30 Октомври 2017