Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 16.10.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 16.10.2017 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 16.10.2017 година

(Протокол  №21)     

 

  

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

                главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информационни технологии)  със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

                главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №20/11.10.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за срок от 1 (една) година, считано от 15.12.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №20/11.10.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева за срок от 1 (една) година, считано от 02.02.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФТФ (Протокол №2/04.10.2017 г.) проф. д-р Георги Атанасов Мишев да бъде назначен като гост-преподавател за учебната 2017/2018 г. към Физико-технологичния факултет на 1/3 щат. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИСН с Протокол №117/09.10.2017 г. Доклад самооценка за проект за откриване на професионално направление 9.1. Национална сигурност. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН с Протокол №111/20.02.2017 г. учебен план и квалификационна характеристика на специалност „Национална сигурност“ за ОКС „Бакалавър“. 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на Химическия факултет с Протокол №191/10.10.2017 год. актуализиран учебен план за професионална квалификация “Специалист по високоефективна течна хроматография” (задочна форма на обучение) от завършили обучението си “бакалаври” или “магистри” в професионално направление 4.2. Химически науки или друго професионално направление, включващо изучаването на основни химични дисциплини (неорганична химия, аналитична химия, органична химия и физикохимия). 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФТФ с Протокол №2/04.10.2017 год. учебни планове от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и такси на магистърски програми, както следва:                                           

     ОКС „Бакалавър“  учебни планове в професионално направление 4.1. Физически науки:

 1. „Инженерна физика“ редовна и задочна форма на обучение.
 2. „Екоенергийни технологии“ редовна форма на обучение.

     ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 4.1. Физически науки:

 1. „Физика на кондензираната материя“

      Такси:

 1. „Медицинска радиационна физика и техника“

      Такси:

 1. „Хранителна физика“

      Такси:

 1. „Нови материали“

     Такси:

 1. „Фотоника и модерни оптични технологии“

      Такси:

 1. „Възобновяеми енергийни източници“

      Такси:

 1. „Физика на земята и геоекология“

     Такси:

 1. „Субатомна физика“

     Такси:

    ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика:

 1. „Учител по физика“
 1. „Педагогика на обучението по физика“
 1. „Учител по инженерни дисциплини“

   ОКС „Бакалавър“ учебни планове в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 1. „Телекомуникационни и информационни системи”, редовна форма на обучение.
 2. „Информационно и компютърно инженерство”, редовна форма на обучение.
 3. „Телекомуникации с мениджмънт”, редовна форма на обучение.
 4. „Компютърни и комуникационни системи”, редовна форма на обучение.
 5. „Хардуерни и софтуерни  системи”, редовна форма на обучение.

   ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 1. „Компютърни и комуникационни системи“, редовна форма на обучение.

   ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 1. „Телекомуникационни и информационни системи”

     Такса:

 1. „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите”

     Такса:

 1. „Информационно и компютърно инженерство”

     Такса:                                                                                                          

    ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника 

 1. „Телекомуникационни и информационни системи“

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава удостоверенията, издадени от НАЦИД и признава, както следва:

         1. На Йордан Георгиев Йорданов (завършил Институт по изкуствата – Портланд, САЩ през 2013 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Визуално програмиране и програмиране на игри“.

         2. На Радостин Георгиев Кулев (завършил в Университет Абърдийн в Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия през 2016 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Психология“.

         3. На Александър Василев Вангелов (завършил в Технологичен образователен институт – Крит, Гърция през 2010 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Социални дейности“. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава решението на ФС на Физико-технологичния факултет с Протокол №2/04.10.2017 г. и на Васил Кръстев Кръстев (завършил Университет по приложни науки Дармщадт, Германия през 2013 г.) признава ОКС „професионален балакавър“ по специалност „Електро-и информационна техника“ . 
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава решенията на ФС на ФИСН с Протокол 117/09.10. 2017 г. и признава, както следва:

          1. На Душан Алексич ( завършил Университета Крагуйевац в Република Сърбия през 2014 г.) признава ОКС „балакавър“ по специалност „Стопанско управление“.

          2. На Светла Персиева Тончева (завършила Технологичен образователен институт, Западна Македония, Р Гърция през 2017г.) признава ОКС „балакавър“ по специалност „Международни икономически отношения“.  

          3. На Георги Иванов Костов (обучавал се една година в Саутхемптънски университет „Солент“, Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия, признава период на обучение в направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Мениджмънт на туристическия бизнес“, и дава право да продължи обучението си във ФИСН. 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема препоръките на НАЦИД и признава, както следва:

          1. На Деница Тодорова Шишкова (завършила Университет Йоханес Гутенберг – Майнц, Германия, на 28.09.2015 г.) признава ОКС „магистър“ по специалност „Публицистика, кинознание и психология“.

          2. На Елена Емиловна Зарева (завършила Пермския държавен институт за изкуства и култура, Руска Федерация, на 24.06.1996 г.) признава ОКС „магистър“ по специалност „Социално-културна дейност“.

          3. На Марияна Романивна Шумило (завършила Национален аграрен университет в Украйна на 12.06.2008 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Хидробиология и аквакултури“.

          4. На Теодора Христова Златева (завършила Университет Мидълсекс в Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия на 27.06.2016 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Бизнес икономика“.

          5. На Виолета Крумова Иванова (завършила Технологичен образователен институтКрит, Гърция, на 27.02.2014 г.) признава ОКС „бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“.

          6. На Анета Борисовна Азаркевич (завършила Московски държавен открит университет, Руска Федерация, на 08.07.2008 г.) признава ОКС „магистър“ по специалност „Политически науки“.

          7. На Жан-Хуго Константин Мок (завършил Университет „Триер“, Германия, през 2003 г.) признава ОКС „магистър“ по специалност „Право“. 

     13. РЕШЕНИЕ: Въз основа на писмо №9104-44/27.05.2016 г. от Министъра на обраованието и науката АС отказва признаване на дипломата на Екатерина Кирилова Виранева (издадена от Международен университет Евразия с място на провеждане на обучението в България), тъй като тя попада в списъка на „Дипломи на Акредитирани ВУ, издадени след транснационално обучение, проведено в  нарушение на законодателството за висше образование в държавата по място на обучение“.      

     14. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Факултета по математика и информатика от Университетската комисия по оценяване и акредитация. 

     15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава участие на Факултета по икономически и социални науки при Пловдивския университет като партньор по изпълнението на заложените дейности в Проект “Developing Identity ON Yeld, Soil and Site”, Project Acronym: DIONYSOS (Ref. no. 1952) с общ бюджет 735.778,70 евро и бюджет на Факултета по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“ в размер на 48.642,43 евро.

            След подписване на договора безвъзмездната финансова помощ, заложена в бюджета на Пловдивския университет за изпълнение дейностите по проекта, да бъде преведена и управлявана през безлихвена бюджетна сметка в EUR с титуляр Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ – НПД.

     16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИСН с Протокол №117/09.10.2017 година Доклад за изпълнение на препоръките от НАОА за професионално направление 3.9. Туризъм и Доклад самооценка и приложенията към него за програмна акредитация на професионално направление 3.9. Туризъм.

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

Последна промяна на 24 Ноември 2017