Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2017 г. » Решения на Академичния съвет от 21.12.2017 г.

Решения на Академичния съвет от 21.12.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 21.12.2017 година

(Протокол  №23)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава размер на възнаграждението за докторска степен, считано от 01.01.2017 година, както следва:

 

 1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“:

1. Приема отписване на просрочено вземане от ЕТ „СИМПЕТ – ХРИСТО ПЕТРОВ“, БУЛСТАТ 126131673, произтичащо от неплатени консумативи за нает имот в размер на 193.07 лева от 2000 година. ЕТ „СИМПЕТ – ХРИСТО ПЕТРОВ“ е с прекратена регистрация и вземането не може да бъде събрано.

2. Приема отписване на просрочено вземане от СНЦ „ЕЛСА – ПЛОВДИВ“, БУЛСТАТ 115052192, произтичащо от неплатени консумативи за предоставен за ползване имот в размер на 321.88 лева за периода м.10.1997г. – м.01.1998 г. Сдружението съществува само формално и няма никаква дейност, поради което вземането не може да бъде събрано.

3. АС приема предложението за корекции в бюджета за 2017 година общо за Университета и по поделения съгласно приложението.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №118/27.11.2017 год. да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Йордан Атанасов Христосков за срок от една година, считано от 20.10.2017 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №23/13.12.2017 г.) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за срок от една година, считано от 12.02.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ (Протокол №23/13.12.2017 г.) да бъде избран за гост-професор на ½ (половин) щат и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.01.2018 г. до края на учебната 2017/2018 г., с годишен хорариум 180 часа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №3/12.12.2017 г.) проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова да бъде избрана за гост-преподавател по чл. 68, ал. 1, т. 2 за извършване на определена работа към катедра „Психология“ за учебната 2017/2018 г. на пълен норматив.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АСутвърждава следните приети от ФС на ФМИ (Протокол №23/13.12.2017 г.) учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба №12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:
  • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
  • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
  • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
  • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИ (Протокол №23/13.12.2017 г.) учебен план и квалификационна характеристика на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ към Филиала на ПУ в гр. Смолян.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №2/07.11.2017 год. допълнения към избираеми и факултативни дисциплини по специалности на Педагогическия факултет, както следва:

- І курс, ІІ семестър, Факултативи ІІ част, хорариум 20+0+0 – Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства;

- ІІ курс, ІІІ семестър, Факултативи ІІІ част, хорариум 20+0+0 – Педагогика на общуването;

- І курс, ІІ семестър, Избираеми дисциплини ІІ част, хорариум 0+0+20 – Координация между органите за закрила на детето;

- ІІ курс, ІІІ семестър, Избираеми дисциплини ІІІ част, хорариум 0+0+20 – Модели на позитивно общуване;

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №198/11.12.2017 г.) от учебната 2018/2019 година да бъде разкрито обучение в нова бакалавърска специалност „Български език и гражданско образование“ в професионално направление Педагогика на обучението по... редовна форма на обучение със срок 4 години (8 семестъра).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филологическия факултет (Протокол №198/11.12.2017 г.) от учебната 2018/2019 година да бъде разкрито обучение в нова бакалавърска специалност „Химия и английски език“ в професионално направление Педагогика на обучението по... редовна форма на обучение със срок 4 години (8 семестъра).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от ФС на Филологическия факултет (Протокол №198/11.12.2017 г.) промяна в учебния план на магистърска програма „Образованието по български език и литература в средното училище“, както следва: досегашната избираема дисциплина Лингводидактически особености на билингвалното обучение (с хорариум 15 аудиторни часа, 10 часа лекции, 5 часа упражнения, 2 кредита, 2 семестър) преминава в задължителна дисциплина, като запазва хорариума си. На нейно място да бъде включена нова избираема дисциплина Тенденции в развитието на методическата мисъл в обучението по български език от началото на XXвек до 1945 г. с хорариум 15 аудиторни часа, 10 часа лекции, 5 часа упражнения, 2 кредита, 2 семестър).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от ФС на Филологическия факултет (Протокол №198/11.12.2017 г.) въвеждане на факултативна дисциплина Каталански език и култура в специалностите „Френска филология“ и „Приложна лингвистика с втори чужд език – испански език“. Занятията ще се провеждат в III курс, VI семестър, като заместват досегашните факултативни дисциплини в същия семестър. Решението се отнася за действащите към момента учебни планове.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от СД на ДКПРПС с Протокол №10/18.12.2017 г. професионално-педагогически специализации и учебни планове към тях, както следва:

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: учители по математика

Общ хорариум: 230 академични часа

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: учители по математика

Общ хорариум: 230 академични часа

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: учители по информатика и информационни технологии

Общ хорариум: 230 академични часа

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: учители по информатика и информационни технологии

Общ хорариум: 230 академични часа

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Общ хорариум: 205 академични часа

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Общ хорариум: 210 академични часа

Форма на обучение: задочна                           

Срок на обучение: 1 (една) година, 12 месеца                                 

Условия за кандидатстване: учители по практика и технологии и предприемачество

Общ хорариум: 225 академични часа.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема препоръките на НАЦИД и признава, както следва:

1. ОКС „Магистър“ по специалност „Икономика на народното стопанство“ на Кръстьо Николов Паликрушев (завършил Университета в Лайпциг, Германия, OКС „Магистър“, специалност „Икономика на народното стопанство“);

2. ОКС  „Магистър“ по специалност „Политология“ на Елена Николаевна Диденко (завършила Московска академия за икономика и право, Руска Федерация).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема доклад за извършения одит на Юридическия факултет от Университетската комисия по оценяване и акредитация.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните вътрешни нормативни документи на ПУ „Паисий Хилендарски“:

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                           ПРОТОКОЛЧИК:

                                  (Р. Гайдажиева)                                                                 (Мария Зайкова)

Последна промяна на 22 Март 2018