Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Катедри » Аналитична химия и компютърна химия

Аналитична химия и компютърна химия

Преподавател

Телефон/Имейл

Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
Ръководител катедра

032 261 467
kiril@uni-plovdiv.bg

Проф. дхн Пламен Николов Пенчев

032 261 442
plamen@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов

032 261 337
kmetov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова

032 261 337
stefanova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Николай Тодоров Кочев

032 261 447
nick@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски

032 261 449
atanas@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов

032 261 447
oggy@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева

032 261 467
georgieva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева

032 261 449
vessy@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Евелина Константинова Върбанова

032 261 439
evarbanova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева

032 261 446
slava.tsoneva@uni-plovdiv.bg

Ас. Лидия Иванова Кайнарова

032 261 204
l.kainarova@uni-plovdiv.bg

Химик Петя Николова Балабанова

032 261 398
balabanova@uni-plovdiv.bg

Химик Стиляна Николаева Семерджиева

032 261 398
semerdjieva@uni-plovdiv.bg

Физик Стоян Иванов Тенев

032 261 461
sttenev@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 08 Януари 2021