Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Катедри » Физикохимия

Физикохимия

Специализирана страница

Преподавател Телефон/Имейл

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Ръководител катедра

032 261 309
ninadd@uni-plovdiv.bg

Проф. дхн Васил Борисов Делчев

032 261 466
vdelchev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова

032 261 462
marianas@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Димитър Николаев Петров

032 261 206
petrov_d@uni-plovdiv.bg

Ас. Ванина Василева Иванова

032 261 206

Ас. Павел Петров Певичаров

032 261 468

Ас. Христиана Николаева Кръстева

032
hnikolaeva@uni-plovdiv.bg

Химик Мария Петрова Георгиева

032 261 468
maria@uni-plovdiv.bg

Химик Недялка Михайлова Делчева

032 261 468
delcheva@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 08 Януари 2021