Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Европейски политики

Европейски политики

Европейски политики и инциатини за равнопоставеност между жените и мъжете (2020-2021)

 

Европейски политики за равенство между жените и мъжете (до 2020 година)

Равнопоставенността между жените и мъжете е основна ценност в ЕС и двигател за икономически растеж. Поради това ЕС се стреми да насърчава  равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои дейности в  държавите-членки. С течение на времето законодателството, съдебната практика и измененията в Договорите спомагат за засилването на този принцип и неговото прилагане в ЕС.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена и в официални документи на ЕС, сред които:

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена във всички политики на ЕС, включително и в програми за финансиране. Така например, програмата „Права, равенство и гражданство“ финансира проекти, насочени към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете и прекратяване на насилието срещу жените. 

Равнопоставеността между жените и мъжете в страните членки на Европейския съюз се насърчава и от редица европейски организации. Европейският институт за равенство между половете (EIGE) (създаден през 2006 г.) насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете, вкл. интегрирането на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете във всички политики на ЕС и всички национални политики, бори се срещу дискриминацията, основана на пола, и повишава осведомеността относно равнопоставеността между жените и мъжете, като оказва техническо съдействие на европейските институции посредством събиране, анализ и разпространение на данни и методологични инструменти. Основната дейност на Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете (създадена през 2012 год.) е да подпомага прилагането на стандартите по равнопоставеността на жените и мъжете в ЕС.  Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеност на половете към Европейската комисия (създадена през 2001г.) е основният форум за стратегическо планиране на изпълнението на Пекинската платформа за действие. Сред задачите на Групата е подпомагане на Триото председателства при определяне на области и теми от политиката по равнопоставеност на половете, които да залегнат в съответната програма, подпомагане на ЕК при формулиране и прилагане на дейности на общоевропейско ниво, целящи насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, стимулиране на постоянния обмен на опит, политики и практики в тази област между държавите членки и различните заинтересовани страни.

На Конгрес на EКП, проведен в Париж през 2015 год., всички организации-членки на ЕКП потвърждават решимостта си да поставят равенството между половете сред основните си приоритети. Предложената Програма за действия за равенство между половете (2016-2019год.) има за цел да насърчи и координира действията на членове на ЕКП "за постигане на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и в обществото като цяло”.

Европейски политики (систематизирани в HORIZON EUROPE GUIDANCE ON GENDER EQUALITY PLANS)

Повечето министерства имат отдели или звена, които отговарят за насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете, напр. Отдел за жените и науката в испанското министерство на изследванията и иновациите (Испания) и Отдел за стратегии за човешки ресурси, паритет и борба срещу дискриминацията във френското министерство за висше образование, изследвания и иновации (Франция).

В резултат на съвместната работа на Министерството на висшето образование, изследвания и иновации (MESRI) и Министерството на националното образование, младежта и спорта във Франция е приет Национален план за действие за професионално равенство между жените и мъжете 2021-2023 г., който е публично достъпен.

В Чехия отдел Висше образование, изследвания и наука към Министерството на образованието, младежта и спорта въвежда директива за осигуряване на баланс между жените и мъжете в консултативните съвети и комисиите за оценка (вж. Horizon 2020 project GENDERACTION’s 2020 policy brief on Disrupting measures for gender equality in research and innovation).

На 28 март 2019 г. португалското правителство приема Закон за увеличаване на квотите за жени в публичната администрация (вкл. висши учебни заведения) от 33% на 40%, с минимален дял от 40% от лицата от всеки пол в списъците с кандидати за избиране за членове на колегиалните органи на правителството и сред ръководството на ВУ и съответните звена.

През 2008 г. германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) инициира програма за жени професори, която цели да насърчи разработването и изпълнението на планове за равнопоставеност между жените и мъжете  във висшите учебни заведения и да се увеличи броя на жените професори. Ако предложението на институцията за GEP получи положителна оценка, на институцията може да бъде предоставено финансиране за до три професорски места, заемани от жени в продължение на пет години. Въздействието на Програмата за жени професори е оценено и анализирано многократно, вкл. в скорошен доклад на BMBF.

В Ирландия, Higher Education Authority разработва План за действия за равнопоставеност между жените и мъжете за периода 2018-2020 г., който препоръчва на висшите учебни заведения да гарантират, че моделите за разпределение на натовареността са прозрачни, ежегодно се наблюдават за полови пристрастия и са включени в мониторинга на изпълнението на мениджърите и надзорните органи. От 2016 г. във всичките 7 ирландски университета съществуват прозрачни модели на работното натоварване. Университетите гарантират, че принципите, които са в основата на техните модели, и начинът, по който те се прилагат, не са пристрастни към пола. Всеки университет проучва как данните за разпределението на работното натоварване могат да бъдат анализирани и обобщени, за да се следи за пристрастия към пола.

 

Последна промяна на 21 Януари 2022