Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Европейски политики

Европейски политики

Европейски политики и инциатини за равнопоставеност между жените и мъжете (2020-2021)

 

Европейски политики за равенство между жените и мъжете (до 2020 година)

Равнопоставенността между жените и мъжете е основна ценност в ЕС и двигател за икономически растеж. Поради това ЕС се стреми да насърчава  равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои дейности в  държавите-членки. С течение на времето законодателството, съдебната практика и измененията в Договорите спомагат за засилването на този принцип и неговото прилагане в ЕС.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена и в официални документи на ЕС, сред които:

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена във всички политики на ЕС, включително и в програми за финансиране. Така например, програмата „Права, равенство и гражданство“ финансира проекти, насочени към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете и прекратяване на насилието срещу жените. 

Равнопоставеността между жените и мъжете в страните членки на Европейския съюз се насърчава и от редица европейски организации. Европейският институт за равенство между половете (EIGE) (създаден през 2006 г.) насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете, вкл. интегрирането на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете във всички политики на ЕС и всички национални политики, бори се срещу дискриминацията, основана на пола, и повишава осведомеността относно равнопоставеността между жените и мъжете, като оказва техническо съдействие на европейските институции посредством събиране, анализ и разпространение на данни и методологични инструменти. Основната дейност на Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете (създадена през 2012 год.) е да подпомага прилагането на стандартите по равнопоставеността на жените и мъжете в ЕС.  Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеност на половете към Европейската комисия (създадена през 2001г.) е основният форум за стратегическо планиране на изпълнението на Пекинската платформа за действие. Сред задачите на Групата е подпомагане на Триото председателства при определяне на области и теми от политиката по равнопоставеност на половете, които да залегнат в съответната програма, подпомагане на ЕК при формулиране и прилагане на дейности на общоевропейско ниво, целящи насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, стимулиране на постоянния обмен на опит, политики и практики в тази област между държавите членки и различните заинтересовани страни.

На Конгрес на EКП, проведен в Париж през 2015 год., всички организации-членки на ЕКП потвърждават решимостта си да поставят равенството между половете сред основните си приоритети. Предложената Програма за действия за равенство между половете (2016-2019год.) има за цел да насърчи и координира действията на членове на ЕКП "за постигане на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и в обществото като цяло”.

Последна промяна на 03 Ноември 2021