Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Българско законодателство

Българско законодателство

Политика за равнопоставеност между жените и мъжете в Република България

България провежда последователна политика по равнопоставеност на жените и мъжете, която е съобразена с националната специфика и ангажиментите по международни договори, по които е страна, вкл. като членка на ЕС.

Стратегическа цел на политиката е да насърчава равнопоставеност на жените и мъжете, предотвратяване и премахване на дискриминация, основана на пола. Политиката по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на принципите на:

Правовите гаранции за половата равнопоставеност се съдържат в действащото българско законодателство:

От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността между жените и мъжете (по силата на ПМС № 155 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.), в сътрудничество с множество институции и организации.

От 2004 г. в МТСП е обособено специализирано за целта звено. Понастоящем това е отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в Дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП). Отделът е и Секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

През 2004 г. са поставени и основите на национална координационна структура на най-високо ниво на изпълнителната власт със създаването на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (ПМС № 313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.).

Към настоящия момент във всички институции и организации се подбират и обучават експерти, които да координират политиката за половата равнопоставеност в съответния сектор и да поддържат контакт със секретариата на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете.

Политиката за полова равнопоставеност в Република България е определена в редица основни документи:

Предприети са необходимите действия за засилване на партньорството на България с Европейския институт за равенство между половете с оглед на предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Осигурено е участието на експерти в редица междуведомствени работни групи и подаването на информация и текстове по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете, антидискриминацията за изготвянето на стратегически и оперативни документи. Експерти от отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, определени за членове на различни комитети, комисии и работни групи по политиката по равнопоставеност взимат участие в заседания на:

Провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се подпомага и от изпълнението на проекти, финансирани от държавния бюджет, европейски и други източници. МТСП, чрез дирекция ПХУРВСП, е контактна точка по направленията „Равенство на половете” и „Антидискриминация” на „Програма за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС“ 2007-2013 г. и по цел „насърчаване на равенството между жените и мъжете и джендър мейнстрийминг“ на Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014-2020 г. на Европейската комисия.

Последна промяна на 08 Април 2020