Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Български език

Български език

 

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска -

ръководител на катедрата

032 261 237
vmarovska@uni-plovdiv.bg

Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова
Гост-преподавател

032 261 215
dpivanova@uni-plovdiv.bg

Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова

032 261 255
zidarova_v@uni-plovdiv.bg

Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров

032 261 231
konstantpol@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Петя Николова Бъркалова

032 261 255
barka@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

032 261 215
krasian@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова

032 261 231
tgaydarova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова

032 261 231
b.dikova@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Димитър Паунов Георгиев

032 261 255

Ас. д-р Милена Стоянова Видралска

032 261 231

m.vidralska@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг

032 261 231

jameshjkang@uni-plovdiv.bg

Ас. Мариана Матеева Куршумова

032 261 215
m_kurshumova@uni-plovdiv.bg

Ас. Мария Иванова Павлова-Кунева

032 261 231
maria_pvl@uni-plovdiv.bg

Aс. Ралица Желязкова Манолова

032 261 231

ralicam@uni-plovdiv.bg

Секретар на катедрата филолог специалист, главен експерт Илиана Тодорова Стайковска

032 261 250
belcheva@uni-plovdiv.bg

докт. Диана Георгиева Мъркова

0877 96 22 95

diana.markova@uni-plovdiv.bg

докт. Васил Николов Стаменов

0887 26 71 10

v.stamenov@uni-plovdiv.bg

докт. Мария Тодорова Бялдимова  

 

докт. Олга Васкова Моллова 

0893 876069

 

Последна промяна на 11 Януари 2021