Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Общо езикознание и история на българския език

Общо езикознание и история на българския език

 

 

Специализирана страница

Преподавател Телефон/Имейл

Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
Ръководител на катедрата

032 261 224
hrtoncheva@uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Ани Иванова Кемалова

032 261 410
a_kemalova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Антоанета Стефанова Джельова

032 261 236
a_dzhelyova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Борян Георгиев Янев

032 261 478
byanev@uni-plovdiv.bg

  

Доц. д-р Станка Желязкова Козарова

032 261 254
stanka@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Галина Ангелова Брусева

032 261 236
brusseva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Марияна Асенова Карталова

032 261 478
kartalova.m@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир

032 261 802

Ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева

032 261 236
v_simonova@uni-plovdiv.bg

Ас. Събина Авелова Вълчанова

032 261 410
s_valchanova@uni-plovdiv.bg

Анастасия Димитрова Кехайова

Филолог

032 261 258
anastasia.kehayova@uni-plovdiv.bg

Сема Джевджет Куцарова

Докторант (редовен)

032 261 478
semakutsarova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021