Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 27.01.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 27.01.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 27.01.2014 година

          (Протокол  №30)        

 

1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава „Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2014/2015 година“ като част от кандидатстудентския справочник, приложени към протокола на хартиен носител и публикувани в сайта на университета.

 

2. РЕШЕНИЕ:

  1. АС приема бюджета на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ за 2014 година обобщен и по поделения, разпределен по параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
  2. АС утвърждава годишен лимит на разходи за представителни цели и посрещане на гости за 2014 г. в размер на 13 000 лв.
  3. АС утвърждава бюджета на Студентския съвет за 2014 г. в размер на 80 000 лв.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на културата) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен анализ) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия – Обща и неорганична химия) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №76/13.01.2014 година) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Илка Любенова Петкова за срок от 1 (една) година, считано от 18.06.2014 година. 

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ (Протокол №76/13.01.2014 година) да не се прекратява трудовият договор на проф. д.и.н. Людмил Йорданов Спасов за срок от 1 (една) година, считано от 08.05.2014 година. 

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФМИ с Протокол №28/22.01.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Пенка Петрова Рангелова за срок от 1 (една) година, считано от 08.03.2014 година. 

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИСН с Протокол №84/25.01.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Боян Първанов Славенков за срок от 1 (една) година, считано от 05.02.2014 година. 

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИСН с Протокол №84/25.01.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Иванка Милкова Костова за срок от 1 (една) година, считано от 18.06.2014 година. 

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФМИ с Протокол №28/22.01.2014 година за разкриване на нова специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър” към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2014/2015 година, както и учебния план и квалификационната ѝ характеристика.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС подкрепя предложението на ФС на ФМИ с Протокол №28/22.01.2014 година да бъдат инициирани законодателни промени, с които математиката да стане задължителен втори Държавен зрелостен изпит за завършване на средно образование.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 76/13.01.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Теология“ (випуск 2013/2014) редовно и задочно обучение, приета от ФС на ФИФ с Протокол № 76/13.01.2014 г. и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: избираемата дисциплина ИД 6 в VIII семестър се заменя с основен лекционен курс Символи и знаци в еклисиологията и църковното изкуство със същите хорариум ( 30/0 за редовно и 15/0  за задочно обучение) и брой кредити (3).

 

13. РЕШЕНИЕ: АС удостоява чл.-кор. проф. д.х.н. Димитър Любомиров Цалев с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 05 Февруари 2014