Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 16.06.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 16.06.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 16.06.2014 година

         (Протокол  №34)       

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС дава възможност на кандидати, издържали изпит на предварителна кандидатстудентска сесия с оценка най-малко „много добър 5.00“, да се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност с изключение на специалностите „Право“, „Психология“, „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“ и „Финанси“. За тези специалности изискването е отлична оценка от предварителните изпити. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава размер на възнагражденията по КСК-2014, както следва:

1. За съставителите на изпитните варианти за конкурсен изпит – по 295 лева за конкурсен изпит от всяка изпитна комисия.

2. За председателите на всички изпитни комисии – по 100 лева.

3. За проверителите от комисиите по проверка и оценяване на писмени работи:

4. За цялата Комисия по провеждане на писмен изпит по Теология – по 3.75 лева на изпитан кандидат-студент.

5. За цялата Комисия за всички практически изпити (физическо възпитание, музика, актьорско майсторство, изобразително изкуство) – по 1.50 лева на изпитан кандидат-студент.

6. За цялата Комисия за проверка на говорните и комуникативните способности – по 1.20 лева на изпитан кандидат-студент.

7. Квесторски възнаграждения:

8. Възнагражденията на всички останали комисии, съгласно заповедта за провеждане на КСК-2014, се формират съобразно приложние с определени коефициенти, отчитащи постъпленията от кандидатстудентски такси.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за организация на учебния процес през 2014/2015 учебна година,  които ще бъдат публикувани в интернет страницата на Университета.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история)  със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български фолклор и Българска възрожденска литература) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д-р Георги Борисов Кузманов за срок от една година, считано от 19.11.2014 г.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д-р Иван Марков Иванов за срок от една година, считано от 13.10.2014 г.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИФ с Протокол №80/12.05.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Иван Христов Джамбов за срок от една година, считано от 9 октомври 2014 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 2014/2015 година.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев да бъде избран за гост-преподавател в Катедрата по български език за периода 01.10.2014 г. – 30.06.2015 г.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев да бъде избран за гост-преподавател в Катедрата по романистика и германистика за периода 01.10.2014 г. – 30.06.2015 г.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторските програми „Педагогическа и възрастова психология“ и „Специална психология“ в професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки към Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на докторските програми „Теория на възпитанието и дидактика“, „История на педагогиката и българското образование“ и „Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебните планове на специалности в Педагогическия факултет, приети от  ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година:

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебни планове в сила от 2014/2015 година на магистърските програми „Социален мениджмънт и социално предприемачество“ 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 550 лв. и „Мениджмънт на социалните организации“ 2 семестъра за специалисти, 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 550 лв., приети от  ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от  ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година учебен план на магистърската програма „Предучилищна педагогика“ – задочно обучение, срок на обучение 3 семестъра, за завършили ОКС „Бакалавър“ специалност НУПЧЕ, семестриална такса 450 лв., обучението ще се провежда от Педагогически факултет на територията на Филиал – Смолян.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС избира за гост-преподаватели през учебната 2014/2015 година следните лица (по предложение на ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година):

Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – ½ щат

Проф. д.п. Надежда Георгиева Йорданова – ½ щат

Доц. д-р Иван Лилов Налбантов – 360 часа

Доц. Веселин Стефанов Ранков – 360 ч. на втори трудов договор

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните процедури:

 

 Процедура за изготвяне и утвърждаване на учебните планове в териториално изнесените структури на ПУ

 

1. Учебните планове на всички специалности, по които се провежда обучение на студенти във филиалите на ПУ, да се изготвят съгласувано с факултетите, осигуряващи обучението в съответните професионални направления.

2. За еднаквите специалности обучението да се провежда по утвърдените учебни планове на съответните факултети. Допустимите различия са посочени в т. 22 от Правилата за организация на учебния процес през учебната 2014/2015 г.

3. Титулната страница на учебните планове да бъде изготвена по приложения стандарт.

4. С доклад от Директора на филиала учебните планове, обсъдени на Филиален съвет, се изпращат до Декана на съответния факултет, който ги внася за разглеждане и окончателно становище от факултетния съвет. Деканът уведомява писмено Директора на филиала за решението на факултетния съвет и му изпраща препис-извлечение от протокола. Всички промени, забележки и препоръки към учебните планове от страна на факултетния съвет (ако има такива) следва да се отразят в учебните планове. Контролът за спазването им се възлага на Директора на филиала.

5. Директорът на филиала изготвя доклад до Ректора с предложение за утвърждаване на учебния план от Академичния съвет, като прилага препис-извлечението, получено от факултета.

 

Процедура за утвърждаване на предложенията за хоноруване на преподаватели, обезпечаващи учебния процес във филиалите на ПУ и Техническия колеж – гр. Смолян

 

1. Предложенията за хонорувани преподаватели се обсъждат и гласуват на Филиален съвет или на Съвета на колежа.

2. Директорът на филиала/колежа изпраща доклад с предложенията до Декана на съответния факултет, осигуряващ кадровото обезпечаване на учебния процес, който ги внася за разглеждане и утвърждаване от факултетния съвет.

3. Деканът на факултета уведомява писмено Директора на филиала/колежа за окончателното решение на факултетния съвет, като прилага коригиран вариант на предложението при направени промени.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ за обучение на студенти във Филиал – Смолян, приет от ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година.

                                                                                        

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове на специалности „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ за обучение на студенти във Филиал – Кърджали, приети от ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС признава ОКС „Бакалавър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Стопанско управление“ на Муханд Рашед Хауари, завършил Университет Дамаск, Сирийска Арабска Република, с придобита на 10.10.2011 г. ОКС „Бакалавър“ по „Бизнес администрация“ (по предложение на ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година).

 

21. РЕШЕНИЕ: АС признава ОКС „Бакалавър“ по „Хуманитарни науки“ област на висше образование 2. Хуманитарни науки на Абрар Ашраф, завършил University of Kashmir, Република Индия, с придобита на 01.01.2007 г. ОКС „Бакалавър“ на изкуствата (по предложение на ФС на Филологическия факултет с Протокол №166/09.06.2014 година).

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните магистърски програми и такси за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година:

1. ОКС „Бакалавър“:

Продължителност на обучението:

– 1 година (два семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика.

– 2 години (четири семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ от други професионални направления.

Такса за един семестър – 800 лв.

Продължителност на обучението: 3 семестъра.

Такса за един семестър – 800 лв.

Продължителност на обучението: 3 семестъра.

Такса за един семестър – 1 500 лв. за студенти от държави членки на ЕС и 1500 € за студенти от държави извън ЕС.

2. ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление:

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

Такса за един семестър – 800 лв.

3. ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.8. Икономика:

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

Такса за един семестър – 800 лв.

4. Изнесена магистърска програма по Мениджмънт в туризма за учебната 2014/2015 година във Филиал – гр. Смолян:

Редовно обучение

Продължителност на обучението:

– 1 година (два семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.9. Туризъм

Такса за един семестър – 550 лв. и 200 лв. за защита на магистърска теза.    

–  2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ от други професионални направления.

Такса за един семестър – 550 лв. и 200 лв. за защита на магистърска теза.

Задочно обучение

Продължителност на обучението:

– 2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ от други професионални направления.

Такса 500 лв. на семестър и 200 лв. за защита на магистърска теза.

– 2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в същото професионално направление.

Такса за един семестър – 500 лв. и 200 лв. за защита на магистърска теза.

5. Изнесена магистърска програма по Бизнес администрация за завършили ОКС „Бакалавър” в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика за учебната 2014/2015 година във Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали:

Продължителност на обучението: 1 година (два семестъра).

Такса за един семестър – 700 лв.

6. Магистърска програма по Културни и социални дейности в туризма за завършили ОКС „Бакалавър“ за учебната 2014/2015, изпълнявана от Филологическия факултет:

Продължителност на обучението: 3 семестъра.

Такса за един семестър – 800 лв.      

7. Изнесена магистърска програма по Бизнес икономика за завършили ОКС „Професионален бакалавър” в професионално направление 3.8. Икономика за учебната 2014/2015 година в Колеж по МТМ – гр. София:

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра).

Такса за един семестър – 800 лв.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година, както следва:

1.ОКС „Бакалавър” по:

2.ОКС „Магистър” по:

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за учебната 2014/2015 год. на специалности „Стопанско управление“ и „Туризъм“ на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, приети от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за учебната 2014/2015 год. на специалности „Маркетинг“ и „Туризъм“ на Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“ –  гр. Смолян, приети от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Международен бизнес“ на английски език в ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“, приет от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Мениджмънт на корпоративната сигурност“ в ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“, приет от ФС на ФИСН с Протокол №87/09.06.2014 година.

               

28. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година да бъде продължен трудовият договор на Дарка Хербез – лектор по сръбски език, за академичната 2014/2015 година, считано от 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

               

29. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година да има испански лекторат през академичната 2014/2015 година, подсигурен от Испанската асоциация за международно сътрудничество при Министерството на външните работи на Испания.

               

30. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година да бъде запазен лекторатът към Österreich-Kooperation през академичната 2014/2015 година и да бъде сключен договор с австрийския лектор маг. Тобиас Фок.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година да бъде запазен италианският лекторат през академичната 2014/2015 година и да бъде сключен договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на специалностите „Български език и английски език“ и „Български език и история“ във Филиал „Любен Каравелов“ – град Кърджали, приети от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Славянска филология“, приета от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година: 20 часа лекции от дисциплината Чешка литература – първа част с III курс и 10 часа лецкии от дисциплината Чешка литература – втора част с IV курс да бъдат преместени в следващата учебна 2014/2015 година.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Български език и италиански език“, приети от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година:

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебните планове на специалности „Български език и китайски език“ и „Приложна лингвистика (английски език и китайски език)“, приета от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година: дисциплината Теория на превода да бъде прехвърлена от IV семетър, II курс в V семестър, III курс на учебната 2014/2015 година.

 

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърска програма „Актуална русистика“ за учебната 2014/2015 година, приет от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година.

 

37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърска програма „Образованието по български език и литература в средното училище (за специалисти)“ за учебната 2014/2015 година, приет от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година.

               

38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава таксите на следните магистърски програми във Филологическия факултет за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ФФ с Протокол №166/09.06.2014 година:

 

Магистърска програма

1 семестър

2 семстър

3 семестър

Общо

Актуална българистика (р.о.)

държавна такса

 (280.00 лв.)

държавна такса

(280.00 лв.)

 

560.00 лв.

Образованието по български език и литература в средното училище за специалисти (р.о.)

450.00 лв

450.00 лв

 

900.00 лв

Учител по български език и литература (р.о.)

450.00 лв

450.00 лв

450.00 лв

450.00 лв

1800.00 лв

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение

375.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

1125.00 лв

Английска филология – превод и бизнес комуникация

500.00 лв

500.00 лв

 

1000.00 лв

Английска филология – лингвистика и превод

500.00 лв

500.00 лв

 

1000.00 лв

Превод за европейските институции

500.00 лв

500.00 лв.

 

1000.00 лв

Превод и интеркултурна комуникация

450.00 лв

450.00 лв

 

900.00 лв

Приложна лингвистика с испански език

500.00 лв

500.00 лв

 

1000.00 лв

Учител по чужд език (1 чужд и/или 2 чужд език) за специалисти (р.о.)

500.00 лв

500.00 лв

 

1000.00 лв

 

Language and Linguistics

500.00 лв

500.00 лв

 

1000.00 лв

Актуална русистика (р.о.)

държавна такса

(280.00 лв.)

държавна такса

(280.00 лв.)

 

560.00 лв.

Актуална русистика (р.о.)

380.00 лв

380.00 лв

 

760.00 лв

Английски език и методика

375.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

375.00 лв

1500.00 лв

Учител по чужд език (испански език, немски език, френски език, руски език) за неспециалисти (р.о.)

650.00 лв

650.00 лв

650.00 лв

650.00 лв

2600.00 лв

                 

 

39. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2014/2015 год. във Факултета по математика и информатика, приети от ФС на ФМИ с Протокол №33/11.06.2014 година:

1)  ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

3) ЗА  КАНДИДТСТУДЕНТСКИ  И  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  КУРСОВЕ  ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

40. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ХФ с Протокол №161/08.04.2014 год. актуализирани учебни планове за магистърска програма “Химия и екология” – редовно и задочно обучение, които да влязат в сила от учебната 2014/2015 година.

 

41. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове, приети от ФС на Физическия факултет с Протокол №165/09.06.2014 година, както следва:

по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника във връзка с препоръки на НАОА

по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 

42. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на магистърската програма „Микробни биотехнологии“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии за специалисти и неспециалисти, приет от ФС на БФ с  Протокол №198 /27.05.2014 г.

Форма на обучение: редовно обучение

Срок на обучение: специалисти – 1 година, 2 семестъра;

         неспециалисти – 2 години, 4 семестъра.

 

43. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „История“, редовно обучение, випуск 2011 година, приета от ФС на ФИФ с Протокол №80/12.05.2014 година: Факултативна дисциплина 1 от III курс,  VI семестър да бъде преместена в IV курс, VII семестър през учебната 2014/15 година. Хорариумът и кредитите се запазват (15/0, 1 кредит, текуща оценка).

               

44. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните магистърски програми и таксите във Философско-историческия факултет за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ФИФ с Протокол №80/12.05.2014 година:

45. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ с Протокол №80/12.05.2014 година за провеждане на курс на обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация  „Учител по религия (Православие)” – съботно-неделно обучение в два семестъра с общ хорариум 210 часа; такси: групово – 280 лв./сем.; индивидуално – 380 лв./сем.; обучението завършва с Държавен изпит.

               

46. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на Филиал – Кърджали, (Протокол №3/09.06.2014 година) наименованията на двете новосформирани катедри да бъдат, както следва:

               

47. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка на проект за откриване на ново професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика в област на висше образование 5. Технически науки за ОКС „Професионален бакалавър“ към Техническия колеж в гр. Смолян (приет от КУНС на ТК – Смолян, с Протокол №4/11.06.2014 година).

               

48. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Телематика“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за ОКС „Професионален бакалавър“, приет от КУНС на Техническия колеж в гр. Смолян с Протокол №4/11.06.2014 година. 

 

49. РЕШЕНИЕ: АС приема ДЕКЛАРАЦИЯ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за присъединяване към принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

Последна промяна на 08 Януари 2019