Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 31.03.2014 г

Решения на Академичния съвет от 31.03.2014 г

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 31.03.2014 година

          (Протокол  №32)        

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема отчета за състоянието и дейността на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, за периода 01.01.2013 г. – 01.03.2014 година, като дава добра оценка за работата на ръководството му и препоръчва бърза практическа реализация на следните действия:

1. Намаляване на часовете в учебните планове и свеждането им до възможен минимум (особено в губещите специалности).

2. При пенсиониране на освободените щатни места да не се правят новоназначения към Филиала.

3. Щатните преподаватели на Филиала, за които няма осигурен норматив, да преминат на 1/2 щат и възнаграждение.

4. Изпращаните от факултетите хонорувани преподаватели по възможност да са от ПУ, а не от отдалечени населени места като София, Велико Търново и др.

5. Прекратяване използването на общежитие №2 и пристъпване към ремонт и използване на общежитие №1, находящо се в центъра на града в близост до учебния корпус на Филиала, за което Университетът планува 50 000 лева за капитално строителство през 2014 година.

6. Разкриване от факултетите на търсени за обучение на територията на Филиала специалности в съответните направления.

 

2. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните предложения, приети с Протокол от 26.03.2014 год. на Бюджетната комисия при ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. АС приема за 2014 година „Вътрешен фонд финансиране, структурни и ценови несъответствия“ да се формира на база 5% от средствата за финансиране на образователната дейност на отделните факултети – к. 14 от Таблица 5.
 2. АС приема отчета за бюджета по факултети за 2013 година и плана на бюджета за 2014 година.
 3. АС приема при нормално протичане на изпълнението на бюджета за 2014 година факултетите и звената с положителен баланс при изпълнение на бюджета за 2013 година  и положителен баланс по план за 2014 година да изплатят допълнителни трудови възнаграждения, както следва:
  • Факултет по икономически и социални науки – 3 пъти по 80 000 лева;
  • Факултет по математика и информатика – 3 пъти по 70 000 лева;
  • Педагогически факултет – 3 пъти по 75 000 лева;
  • Филологически факултет – 3 пъти по 50 000 лева;
  • Юридически факултет – 3 пъти по 40 000 лева;
  • Биологически факултет – 2 пъти по 40 000 лева;
  • Физически факултет – 1 път по 10 000 лева;
  • Химически факултет – 1 път по 10 000 лева;
  • Физическо възпитание – 3 пъти по 12 000 лева;
  • Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 3 пъти по 20 000 лева.

АС дава право на горепосочените факултети (без Физически и Химически факултет) и звена за начисляване и изплащане на фактически положени наднормени часове по правилата от решението на АС за организация на учебния процес през 2013/2014 година.

   4. АС приема разпределението на приходите от магистърски програми, курсове, специализации, дарения, КСК и други допълнителни приходи, формирани във факултетите и звената, в съотношение 70% за факултетите (звената) и 30% за финансиране на общите разходи на университета, считано от 01.01.2014 година.

   5. АС приема счетоводната политика за 2014 г. на ПУ "Паисий Хилендарски".

   6. АС приема правилата за организация на бюджетния процес в ПУ "Паисий Хилендарски".

 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №163/26.03.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Стефка Георгиева Казакова за срок от една година, считано от 19.04.2014 година.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №163/26.03.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Савка Георгиева Маринова за срок от една година, считано от 02.09.2014 година.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия факултет с Протокол №195/04.02.2014 година:

1. Доклади самооценки на следните докторски програми от професионално направление 4.3. Биологически науки към област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от ЗВО

            2. Доклади за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет или Постоянна комисия по област на висшето образование от преходната процедура на:

 

 6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните такси за магистърски програми и допълнителни квалификации в Химическия факултет за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ХФ с Протокол №160/18.03.2014 година:

 

Магистърска програма

Форма на обучение

Семестриална такса

Медицинска химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

500 лв.

350 лв.

Медицинска химия

за неспециалисти

редовно (4 семестъра)

задочно (4 семестъра)

500 лв.

350 лв.

Органична химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

500 лв.

350 лв.

Органична химия

за неспециалисти

редовно (4 семестъра)

задочно (4 семестъра)

500 лв.

350 лв.

Химия и екология

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

750 лв.

700 лв.

Хранителна химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

750 лв.

550 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Спектрохимичен анализ

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

700 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Допълнителни квалификации и курсове

Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Учител по химия

редовно (3 семестъра)

задочно (3 семестъра)

200 лв.

150 лв.

Учител по химия

за неспециалисти

задочно (3 семестъра)

300 лв.

Учител по “Човекът и природата”

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Курс “Активно обучение по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

20 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа

25 лв.

Курс “Рефлексия и обучение по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 4 учебни часа

20 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 4 учебни часа

25 лв.

Курс “Екологично възпитание чрез обучението по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

25 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа

30 лв.

Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ”

8 часа

120 лв.

Курс “Вътрешнолабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”

8 часа

120 лв.

Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФМИ с Протокол № 30/26.03.2014 г. частична промяна на Академичния календар на ФМИ за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година за четвърти курс на всички специалности, както следва:

година.

9. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №30/26.03.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Петко Димитров Пройнов за срок от една година, считано от 21.07.2014 г. (на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ). 

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИ с Протокол №30/26.03.2014 година Доклади самооценки за програмна акредитация по професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки  за ОНС „Доктор” по:

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИ с Протокол №30/26.03.2014 година Доклади самооценки за изпълнението на задължителните препоръки на ПКПНМИ при програмната акредитация на ФМИ за ОНС „Доктор” във ФМИ по:

 

12. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ с Протокол №6/18.03.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев за срок от една година, считано от 27.04.2014 година. 

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №6/18.03.2014 година промени в учебните планове на:

 

14. РЕШЕНИЕ: АС удостоява  акад. Виталий Владимирович Рубцов с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по предложение на ФС на ПФ с Протокол №6/18.03.2014 година.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали (Протокол №1/17.02.2014 година) съставът му да бъде актуализиран със следните имена:

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: на мястото на курса Философия на техниката (7 семестър, хорариум 30/15, 4 кредита) се въвежда курсът Капитализъм и религия със същия брой кредити.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“, по акредитирано  професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 година.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава постоянните промени в учебния план на специалност „Социология на правото, икономиката и иновациите“ по акредитирано професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, приети от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, с отразените промени в учебните курсове, начина на избиране на избираемите дисциплини и кредитите на дисциплините, приети от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 година.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на специалност „Социология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

                

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. учебен план на допълнителна професионална квалификация „Миграция на населението и национална сигурност“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Обучението е в един семестър с такса от 650,00 лева.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания план на магистърска програма „Общество и право“, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащ в сила от учебната 2014/2015 година. МП е по акредитирано  професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания план на магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащ в сила от учебната 2014/2015 година. МП е по акредитирано  професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

                

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания план на магистърска програма „Социоанализа и междучовешки отношения”, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащ в сила от учебната 2013/2014 година. МП е по акредитирано  професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

                

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма „Етнология”, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. МП е по акредитираното професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на магистърските програми „Културно проектиране и културен туризъм” (за специалисти, завършили „Етнология”; за специалисти, завършили „Туризъм” и за неспециалисти), приети от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. МП са по акредитираното професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма „Управление на културното наследство”, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. МП е по акредитираното професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма   „Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)”, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. и влизащ в сила от учебната 2013/2014 година, летен семестър. МП е по акредитираното професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. учебен план на магистърската програма „Православие – традиция и съвременност“ (за специалисти) по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.4. Религия и теология, акредитирано с Решение на НАОА (Протокол №19/10.07.2012 г.). Магистърската програма е със срок на обучение два семестъра и такса от 590,00 лева на семестър.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. учебен план на магистърската програма „Социална медиация и комуникация“ по акредитирано професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. всички избираеми дисциплини в учебните планове на докторските програми „Етнология“, „Социална антропология“ и „Науки за културата“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата да носят по 5 кредита.

                

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на докторската програма „Етнология“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г.

                

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на докторската програма „Социална антропология“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на докторската програма „Науки за културата“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, приет от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г.

                

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава пакет документи, приети от ФС на ФИФ с Протокол №78/10.03.2014 г. във връзка с предстоящата програмна акредитация по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.  

                

36. РЕШЕНИЕ: АС признава на Петър Кирилов Митков (завършил Университет по техника и икономика – Карлсруе, Р Германия, Факултет по машиностроене и мехатроника, с придобита на 04.08.2008 година ОКС „Бакалавър“ по специалност „Машиностроене“) ОКС „Бакалавър“ по специалност „Машиностроене“, квалификация „Инженер“, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (по предложение на ФС на Физическия факултет с Протокол №163/26.03.2014 година).

 

37. РЕШЕНИЕ: АС удостоява г-н Джон Блуминг с почетното звание „Професор Емеритус“ по предложение на ръководителя на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“.

 

 

  

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 06 Февруари 2015