Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 12.05.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 12.05.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 12.05.2014 година

         (Протокол  №33)       

 

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – Български език (Съвременен български език, Морфология и Стилистика) със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) със срок два месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Криминология) със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археологияИстория на България (VII-XV век) със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство – Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (машиностроене и автомобилна техника) със срок два месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник (за нуждите на Техническия колеж в гр. Смолян);

доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – Компютърни системи, комплекси и мрежи със срок два месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник (за нуждите на Техническия колеж в гр. Смолян);

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – Ботаника (Фармацевтична ботаника), със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – Екология и опазване на екосистемите със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) със срок два месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология – Нов завет със срок три месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет с Протокол №165/07.04.2014 година не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Йордан Йорданов Костурков за една година, считано от 03.07.2014 г.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет с Протокол №165/07.04.2014 година не бъде прекъсван трудовият договор на гл. ас. д-р Мария Елисеева Зозикова за една година, считано от 08.08.2014 г.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 г. да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д.б.н. Янко Ангелов Коларов за срок от една година, считано от  20.06.2014 г. до 20.06.2015 г.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Химическия факултет с Протокол №162/08.05.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Елена Димитрова Гергова за срок от една година, считано от 11.08.2014 година.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 г. на доц. д-р Ани Христова Епитропова да бъде разрешено ползване на едногодишен неплатен отпуск, считано от  01.08.2014 г. до 31.07.2015 г.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните рецензирани и класирани проекти в проведения конкурс „Научна инфраструктура” 2014 година:

 1. „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Пловдивската алгологична колекция (PACC)“ с ръководител доц. Иванка Тенева
 2. „Изграждане на комплекс лабораторно оборудване за автоматизация и изследване на процеси в автомобилната техника и телекомуникациите“ с ръководител доц. Надежда Кафадарова
 3. Разработка на паралелни алгоритми с приложения в научните изследвания и обучението по математика и информатика с ръководител доц. Христо Крушков
 4. „Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища“ с ръководител проф. Галин Цоков
 5. „Изследване на дидактическите възможности на технологията “добавена реалност“ при изучаването на природознание в началния училищен курс“ с ръкоовдител доц. Димитър Токмаков
 6. „Изследване на реологични свойства на ензимно модифицирани растителни полизахариди“ с ръководител Елисавета Семерджиева
 7. „Създаване на университетски  научно-приложен комплекс на територията на Филиал – Смолян“ с ръководител доц. Елена Николова
 8. „Мобилна теренна езикова лаборатория“ с ръководител доц. Живко Иванов
 9. „Употреби на културно-историческото наследство в съвременността“ с ръководител доц. Красимира Кръстанова
 10.  „Развиване на изследователския потенциал за създаване на нови материали и методи“ с ръководител доц. Виолета Стефанова
 11.  „Създаване на кабинет по криминалистика“ с ръководител проф. Йонко Кунчев

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в състава на Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания” при ПУ:

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното предложение на ФС на БФ с Протокол №197/29.04.2014 година: месечното възнаграждение на членовете на Биологическия факултет, които са придобили или ще придобият научната степен „Доктор на науките“, да бъде в размер на 300 лева, считано от 01.06.2014 година.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на новата специалност „Биотехнологии“ по област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.11. Биотехнологии, приет от ФС на БФ с Протокол №197/29.04.2014  година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изменение на капацитета за обучение на студенти по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, приет от ФС на ФИФ с Протокол №79/14.04.2014  година.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Български език и история“ за Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, приет от ФС на ФИФ с Протокол №79/14.04.2014  година.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава за учебната 2014/2015 година следните магистърски програми и допълнителни квалификации, приети от  ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 година:

1.   „Превантивна педагогика“ – задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври с диплома за завършена ОКС „бакалавър“, такса за обучение: 500 лв. на семестър

2.   „Иновационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ“ – задочно обучение срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика, 5 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика на обучението по..., такса за обучение: 450 лв. на семестър

3.   „Педагогическо взаимодействие в подготвителна за училище група и подготвителен клас“ – срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика; 5 семестъра –за бакалаври от професионалното направление Педагогика на обучението по..., такса за обучение: 450 лв. на семестър

4.   „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ“ – срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика, 5 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика на обучението по..., такса за обучение: 450 лв. на семестър

5.   Магистърска програма „Спорт в училище” – редовно обучение в два семестъра и семестриална такса 500 лв. за специалисти, четири семестъра и семестриална такса 500 лв. за неспециалисти

6.   „Образователен мениджмънт“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.

7.   „Мениджмънт на социално-педагогическата работа“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.

8.   „Социално-педагогическа работа с правонарушители“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.

9.   „Комуникативни нарушения на развитието“ – задочно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 550 лв. и редовно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.

10. „Приобщаващо образование“ – 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 400 лв.

11. „Специална педагогика – ресурсен учител“ – задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 400 лв.

12. „Училищна педагогика” – 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.

13. „Логопедагогика” – 4 семестъра, задочно обучение, след ОКС „Професионален бакалавър”, с такса 600 лв. на семестър; 5 семестъра, задочно обучение, (за неспециалисти), с такса 600 лв. на семестър.; 2 семестъра, задочно обучение (за специалисти), с професионална квалификация „педагог, логопед”, с такса 600 лв. на семестър

14. „Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ“, задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика; 5 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика на обучението по ..., такса за обучение: 450 лв. на семестър

15. „Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст“, задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика; 5 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика на  обучението по ..., такса за обучение: 450 лв. на семестър

16. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра – за неспециалисти, такса за обучение: 450 лв. на семестър

17. „Начална училищна педагогика и чужд език“, задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра – за бакалаври от направления: Филология (с чужд език) и Педагогика на обучението по ... (с чужд език), такса за обучение: 450 лв. на семестър

18. „Предучилищна и начална училищна педагогика”, след ОКС „Професионален бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 6 семестъра – за професионални бакалаври. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, и на територията на Филиал „Любен Каравелов” на ПУ в гр. Кърджали. Ако групата във Филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 450 лв. на семестър

19. „Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС „Бакалавър”, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на Филиал „Любен Каравелов” на ПУ в гр. Кърджали. Ако групата във Филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 450 лв. на семестър

20. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.

21. „Училищна психология” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка

22. „Училищна психология” за Филиала в град Смолян – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. при група минимум 12 студенти

23. „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.

24. „Психология на управлението” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка

25. „Приложна психология” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.

26. „Приложна психология” – 2  семестъра за специалисти – редовно обучение, държавна поръчка

27. „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СОУ” – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.

28. „Ръководство на вокални и инструментални състави“ –3 семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.

29. „Вокално изпълнителско изкуство в музикалносценичните жанрове (оперета и мюзикъл)“ – 3 семестъра за специалисти и неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.

30. „Музикално изпълнителско изкуство” – 2 семестъра за специалисти – редовно обучение – семестриална такса 600 лв., 2 семестъра за специалисти – задочно обучение, семестриална такса 450 лв.

31. „Педагогика на обучението по графичен дизайн” – 4 семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.

32. „Графичен дизайн за реклама и мултимедия” – 3 семестъра за специалисти – задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.

33. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.

34. Допълнителна квалификация “Педагогика на лица с умствена изостаналост” – 2 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 500 лв.

35. Допълнителна квалификация “Логопедия” – 4 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 500 лв.

36. Допълнителна квалификация “Слухово-речева рехабилитация /сурдопедагогика/” – 2 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 500 лв.

37. Професионална квалификация „Учителска правоспособност“ за неспециалисти – 2 семестъра, с такса за обучение 600 лв. на семестър

38. Професионална квалификация „Учител” за лица с висше образование по ПМС 162 от 1997 г., групово обучение, 2 семестъра, с такса за обучение 500 лв. на семестър

39. Професионална квалификация „Учител по английски език”, групово обучение, два семестъра, със семестриална такса за първи семестър 500 лв. и семестриална такса за втори семестър 330 лв.

40. Допълнителна квалификация "Ресурсен учител" – 2 семестъра, задочно обучение при семестриална такса 500 лв.

41. Курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник-възпитател“, срок на обучение 2 семестъра, такса на обучение:

42. Допълнителна квалификация „Предучилищна педагогика“, форми на обучение: индивидуална, дистанционна и групова, срок на обучение 1 г. и 6 месеца, в три семестъра, семестриална такса за индивидуално и дистанционно обучение 450 лв., за групово обучение 300 лв.

43. Допълнителна квалификация „Начална училищна педагогика“, задочно обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса за индивидуално обучение 450 лв., за групово обучение 300 лв.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, приети от  ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 г.:

 

15. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 г. в учебния план на специалност „Актьорство за драматичен театър“ учебните часове от всички избираеми дисциплини да бъдат трансформирани от практически упражнения в семинарни упражнения.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава за учебната 2014/2015 година следните магистърски програми и професионални квалификации, както и учебните им планове, приети от  ФС на ПФ с Протокол №6/28.04.2014 година:

1. МП „Музикално изпълнителско изкуство“ – 1 година редовно обучение при семестриална такса 600 лева за специалисти, завършили професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

2. МП „Музикално изпълнителско изкуство“ – 1 година задочно обучение при семестриална такса 450 лева за специалисти, завършили професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

3. Професионална квалификация по начална училищна педагогика за участници с висше образование след завършена ОКС „Професионален бакалавър“ и ОКС „Бакалавър“ без придобита професионална квалификация „Учител“ – задочно обучение, 12 месеца, такса 2000 лева за срока на обучение.

4. Професионална квалификация по начална училищна педагогика за участници с висше образование след завършена ОКС „Професионален бакалавър“ и ОКС „Бакалавър“ с придобита професионална квалификация „Учител“ – задочно обучение, 12 месеца, такса 1500 лева за срока на обучение.

5. Професионална квалификация „Учител“ за участници с висше образование след завършена ОКС „Професионален бакалавър“ и ОКС „Бакалавър“ без придобита професионална квалификация „Учител“ – задочно обучение, 2 семестъра, такса за семестър 500 лева.

6. Професионална квалификация „Учител“ за неспециалисти с ОКС „Професионален бакалавър“ – задочно обучение, 2 семестъра, такса за семестър 600 лева.

                

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Докладите самооценки на докторските програми към професионално направление 2.1. Филология, приети от ФС на ФФ с Протокол №165/07.04.2014 година, както следва:

Блок 1: Теория и история на литературата, Българска литература, Руска литература, Славянски литератури;

Блок 2: Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание, Англоезична литература, Френскоезична литература;

Блок 3: Общо и сравнително езикознание, Съвременен български език, Български език: историческа лингвистика, Славянски езици, Германски езици: английски език и езикознание, Романски езици.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките от следакредитационно наблюдение и контрол на докторските програми в професионално направление 2.1. Филология, приет от ФС на ФФ с Протокол №165/07.04.2014 година.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ с Протокол №165/07.04.2014 година от учебната 2014/2015 година в магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма“ да бъде обявен прием на студенти за засилено обучение по испански и италиански език.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава еднократно преместване на дисциплината Странознание на Китай от първи във втори семестър за студентите от I курс в специалност „Български език и китайски език“, прието от ФС на ФФ с Протокол №165/07.04.2014 година.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промяната на наименованието на магистърската програма от „Учител по физика“ (за специалисти) на „Педагогика на обучението по физика“ (за специалисти), приета от ФС на Физическия факултет с Протокол №164/07.05.2014 година.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №164/07.05.2014 година такси за магистърските програми и курсовете към Центъра за квалификация на ФФ за 2014/2015 уч. година, както следва:

 

 1. Магистърски програми 

Вид обучение

Продължителност

(в семестри)

Семестриална такса (лв.)

Електронна и лазерна техника

(за специалисти)

редовно

3

650

задочно

3

500

Електронна и лазерна техника

(за неспециалисти)

редовно

4

650

задочно

4

500

Експериментална физика

(за специалисти)

редовно

3

600

Физика на кондензираната материя

(за специалисти)

редовно

2

600

задочно

2

450

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)

редовно

4

600

задочно

4

450

Хранителна физика

(за специалисти)

редовно

3

600

задочно

3

450

Хранителна физика

(за неспециалисти)

редовно

4

600

задочно

4

450

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

(за специалисти)

редовно

3

600

задочно

3

450

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

(за неспециалисти)

редовно

4

600

задочно

4

450

Физика на Земята

(за специалисти)

редовно

3

700

задочно

3

500

Физика на Земята

(за неспециалисти)

редовно

4

700

задочно

4

500

Медицинска радиационна физика и техника

(за специалисти)

задочно

3

500

Субатомна физика

(за специалисти)

задочно

3

400

Иконофизика

задочно

3

500

Фотоника и модерни оптични технологии

(за специалисти)

редовно

3

700

 

Optophotonics

(за специалисти)

задочно

(на англ. език)

2

2000

Information and Communication Systems (за специалисти)

задочно

(на англ. език)

2

2000

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

редовно

3

700

задочно

3

600

Телекомуникационни и информационни системи

редовно

3

700

задочно

3

600

Телематика

редовно

3

700

задочно

3

600

Телематика

(след ОКС „Професионален бакалавър“

редовно

4

700

задочно

4

600

Педагогика на обучението по физика

(за специалисти)

редовно

2

500

задочно

2

400

Учител по физика

(за неспециалисти)

редовно

4

500

задочно

4

400

 

 1. Курсове към Центъра за квалификация към ФФ

Продължителност

(упражнения)

Такса

(лв.)

Разговорен английски език

40 часа

100

Английски език

120 часа

220

AUTOCAD

50 часа

200

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията на ФС на Филиала в град Смолян, приети с Протокол №9А/05.03.2014 година (приложени на хартиен носител към настоящия протокол), както следва:

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Електроенергийна техника“ в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, приет от КУНС на Техническия колеж в гр. Смолян с Протокол №3/10.04.2014 година.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС признава ОКС „Магистър“ по специалност „Информационни и комуникационни технологии“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на КАТЕРИНА ЛАЗАР АНЕВСКА, завършила Първи частен университет – ФОН, Р Македония, с придобита на 07.12.2012 г. ОКС „Магистър“ по специалност „Информационни и комуникационни технологии“.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава списъчния състав на Общото събрание на Студентския съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“, приет с Протокол №1/28.04.2014 година (приложен на хартиен носител към настоящия протокол).

 

27. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага Съветът на ректорите да номинира  кандидатурата на проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

  

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

Последна промяна на 11 Юни 2014