Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 20.10.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 20.10.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 20.10.2014 година

          (Протокол  №36)        

                     

 1. РЕШЕНИЕ:
 2. АС оценява КСК’2014 като успешна и приема Отчета за нейното провеждане.
 3. АС изразява благодарност на академичния, учебно-помощния и техническия персонал на ПУ, участвал в организацията, администрирането и провеждането на КСК’2014, за проявената отговорност и акуратност.
 4. АС обявява КСК’2014 за приключила и приема препоръките от Отчета за организация и провеждане на КСК’2015.
 5. Таблицата от кандидатстудентския справочник относно формирането на бала по специалности да се коригира с въвеждане на опростени правила за формиране на бал за всички специалности на принципа ‘не по-сложни от използваните при последното заключително класиране/прием‘, включително и с провеждане на изпити под формата на тест за отделни специалности. Предложения от факултетите на правила за формиране на бала за прием в нови специалности се предават в УИЦ до 19.12.2014 г., а актуализираната таблица следва да се приеме от първия АС през 2015г.

Отг.: проф. д-р Г. Тотков

Срок: 15.1.2015 г.

 1. Да се приеме план-програма за подготовка на КСК2015, включително съответна план-сметка за финансиране от приходите на КСК’2014.

Отг.: доц. д-р М. Стоянова

Срок: 15.1.2015 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложения Договор за обучение на български и чуждестранни граждани срещу заплащане, приложен към настоящия протокол на хартиен носител.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Илиана Георгиева Велчева за директор на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в град Кърджали.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните корекции в Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“:

Чл. 65. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент‟ трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор“ не по-малко от три години преди участието в конкурса
 2. Не по-малко от три години:

а) да са заемали академична длъжност „главен асистент‟,

или б) ..., в) ..., г) ... .

Чл. 76. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор‟ трябва да отговарят на следните условия:

 1. ...
 2. Да са заемали академичната длъжност „доцент‟ в Университета или в друго висше училище или научна организация не по-малко от пет академични години, или 3. ..., 4. ..., 5. ... .

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен бълграски език) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник (за нуждите на Филиал – Смолян);

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни технологии) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Въведение във философията и методика на преподаването по философия) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник (за нуждите на Физическия факултет);

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №36/15.10.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Георги Димитров Костадинов за срок от една година, считано от 21.10.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ХФ с Протокол №165/14.10.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Боян Симеонов Боянов за срок от една година, считано от 20.01.2015 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на спец. „Телематика“, приета от ФС на ФФ с Протокол №168/15.10.2014 г.: дисциплината Математически анализ 1 се заменя с Математика 1 (Алгебра и диференциално смятане), а дисциплината Математически анализ 2 се заменя с Математика 2 (Интегрално смятане и диференциални уравнения). Хорариумите и разположението им по семестри остава същото.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове 2013 г. на бакалавърските програми „Етнология“ и „Социална антропология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на магистърските програми „Културен туризъм и културно проектиране“ и „Управление на културното наследство“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебен план 2010 г. на специалност „Етнология“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година: дисциплината Динамика на етничните групи се премества от VIII в VII семестър, за да се слушат лекциите в поток.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Философия“ за IV курс VII семестър, приета от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година: дисциплината Философия на техниката се премества от VII в VIII семестър, за да се слуша в поток с други специалности.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на МП „Социоанализа и междучовешки отношения“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година: Клинична практика (1 от 2 – Социоанализа и психиатрия; Психопатология на всекидневния живот) да бъде преместена от 1-ви във 2-ри семестър, а Клинична практика (1 от 2 – Възрастова социоанализа; Наследяване и биографични траектории) да бъде преместена от 2-ри в 3-ти семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на МП „Социоанализа и междучовешки отношения“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година: обучението за специалисти да се провежда в два семестъра (вместо в три семестъра), а обучението за неспециалисти да се провежда в три семестъра (вместо в четири семестъра). Промените са постоянни и влизат в сила от учебната 2014/2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №83/29.09.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план за обучение на професионални бакалаври в магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране“, приет от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план за обучение на бакалаври в платения педагогически модул, приет от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Теология“ задочно обучение за текущата учебна 2014/15 година, приета от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №84/13.10.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Право“ IV курс задочно обучение, приета от ФС на ЮФ с Протокол №32/01.10.2014 година: въвежда се избираема дисциплина Полицейско право в VIII семестър с хорариум 18 часа и 3 кредита.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Химия с маркетинг“, приети от ФС на ХФ с Протокол №165/14.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната частична промяна в учебния план на бакалавърската специалност „Бизнес информационни технологии“ редовно и задочно обучение, приета от ФС на ФМИ с Протокол №36/15.10.2014 година:

                  - за редовно обучение – от 0/50/0 на 20/30/0

                        - за задочно обучение – от 0/25/0 на 10/15/0.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното предложение (прието от ФС на ФМИ с Протокол №35/17.09.2014 година) за промяна на таксите в двугодишни магистърски програми за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новия учебен план и семестриалната такса от 180.00 лв. на Специализацията по журналистика, приети от ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност „Приложна лингвистика с руски език като втори чужд език“, приета от ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година: дисциплината Съвременен руски език (Фонетика) с хорариум 30 часа (15 часа лекции, 15 часа упражнения) да бъде преместен от III във II семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава такса за платено обучение в магистърска програма „Актуална българистика“ в размер на 450.00 лв. на семестър, приета от ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност „Финанси“, приета от ФС на ФИСН с Протокол №89/29.09.2014 година:
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения Академичен календар на ФМИ за учебната 2014/2015 година за студентите от ОКС „Магистър“, приет от ФС на ФМИ с Протокол №35/17.09.2014 година.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения списък хонорувани преподаватели във Филиал – Смолян за специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за зимния триместър на учебната 2014/2015 година, приет от ФС на ФМИ с Протокол №36/15.10.2014 г. със следните промени:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава нови и актуализирани учебни планове, приети от ФС на ПФ с Протокол №1/14.10.2014 година, както следва:

- при условията за прием да се добави: „приемът за магистърската програма със лица, завършили ОКС „Бакалавър“ от областта на социалните, стопанските и правните науки“;

- за учебната 2014/2015 година в I семестър да бъде въведена факултативна дисциплина Включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности на мястото на Мениджмънт на специалните училища, като се запазват хорариумът, самоподготовката и кредитите;

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения списък на състава на Филиалния съвет на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, приложен към настоящия протокол на хартиен носител.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения за признаване на висше образование, придобито в чуждестнни висши училища:
 1. На Мария Николаевна Першина се признава ОКС „Бакалавър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология, специалност „Психология“.
 2. На Яна Данчева Козарева се признава ОКС „Бакалавър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология, специалност „Психология“.
 3. На Константинос Панайотис Кекеоглу се признава ОКС „Бакалавър“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“.
 1. На Олга Михайлова – Стратиева (завършила Висше техническо училище Талин, Естония, през 2011 г.) се признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Транспорт и логистика“, професионална квалификация „ Транспорт и логистика“.
 2. На Ян Янъков (завършил в „Independent collage Dublin“, Дъблин, Ирландия, с придобита през 2013 г. ОКС „Бакалавър“ по специалност „Психотерапевтика“) се признава ОКС „Бакалавър“ по специалност „Основи на психотерапията“.

     34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ПФ с Протокол №1/14.10.2014 г. промяна в учебните планове на специалностите „НУПЧЕ“ и „ПУПЧЕ“ за ОКС „Бакалавър“ по отношение на семестъра на изучаване на дисциплината Методика на обучението по чужд език – дисциплината от 7 семестър преминава в 6 семестър.

 

 

  

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 09 Ноември 2014