Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 24.11.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 24.11.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 24.11.2014 година

          (Протокол  №37)        

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №37/19.11.2014 година да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Люба Иванова Попова за срок от една година, считано от 02.01.2015 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема следните предложения на ФС на ПФ с Протокол №2/18.11.2014 година във връзка с изпълнение на препоръка от НАОА:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия факултет с Протокол №200/21.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план за обучение на докторанти по научна специалност Методика на обучението по биология от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по към област на висше образование 1. Педагогически науки, приет от ФС на Биологическия факултет с Протокол №200/21.10.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките, направени от Постоянната комисия при програмна акредитация на професионално направление 2.3. Философия за образователно-квалификационите степени „Бакалавър” и „Магистър” по философия във Филолософско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, приет от ФС на ФИФ с Протокол №85/10.11.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №85/10.11.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на магистърската програма „Медии, общество, култура (Журналистика, реклама, PR)” , приета от ФС на ФИФ с Протокол №85/10.11.2014 година и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: дисциплината Социология на социалната политика с хорариум 30/15 и 4 кредита да се изучава вместо във втори (летен) в трети (зимен) семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №2/18.11.2014 година Доклади самооценки за програмна акредитация на докторски програми в Педагогически факултет, както следва:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения, прети от ФС на ПФс Протокол №2/18.11.2014 година:
  1. В Избираеми дисциплини III част: дисциплината „Биогеография“ с хорариум 0+0+20, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване текуща оценка да бъде заменена с дисциплината „Проектно-базираният подход в часа по чужд език“, като се запазва хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на изпитване.
  2. Във Факултативи III част: дисциплината „Обучение на ученици с поведенчески и емоционални трудности“ с хорариум 20+0+0, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване изпит да бъде заменена с дисциплината „Оценяването в часа по чужд език“ при запазване на хорариума, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на изпитване.
  3. Дисциплината „Интеркултурно образование“ с хорариум 20+0+0, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване изпит от II семестър /Факултатив II част/ се премества в III семестър /Факултатив III част/, а дисциплината „Педагогическа диагностика с количествени методи“ с хорариум 20+0+0, извънаудиторна заетост 100, кредити 4, форма на изпитване изпит от III семестър /Факултатив  III част/ се премества във II семестър /Факултатив II част/.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Право“, приети от ФС на ЮФ с Протокол №33/28.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от УНС на Филиал – Кърджали, с Протокол №4/12.11.2014 г. хонорувани преподаватели за нуждите на Филиала през втория семестър на учебната 2014/2015 година, съгласно приложения на хартиен носител списък.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от УНС на Филиал – Кърджали, с Протокол №4/12.11.2014 г. промяна в рамката на учебния процес за учебната 2014/2015 година, а именно: вторият семестър на учебната 2014/2015 година да започне от 1 март 2015 година (вместо от 16.02.2015 г.) и да бъде удължен с две седмици през месец юни 2015 година. Корекцията се налага по финансови съображения с цел икономия на електрическа енергия през зимния период.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на УНС на Филиал – Кърджали, с Протокол №4/12.11.2014 г. за откриване на езиков център във Филиала, както и условията за организацията на работата му.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава създаването на отдел „Обществени поръчки“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обновения списъчен състав на Студентския съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“, приложен на хартиен носител към настоящия протокол.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения, приети от ФС на ПФ с Протокол №2/18.11.2014 година за признаване на дипломи за висше образование, придобито в чужбина /след одобряване от НАЦИД/ на следните лица:
  1. Флорентине Паудел, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище, Виена ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2009 г.
  2. Вероника Богеншпергер, гражданство Австрия, Висше църковно педагогическо училище – Виена /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2011 г.
  3. Корнелия Шютт, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище Кернтен, Висше училище „Виктор Франкъл” /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика (Учителска професия за специалните училища)”, придобита през 2014 г.
  4. Анна Мария Гартнер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2013 г.
  5. Биргит Пфачбахер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище Кертнен, Висше училище „Виктор Франкъл” /Австрия/ , ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2013 г.
  6. Даниела Сцаутер, гражданство Австрия, Висше църковно педагогическо училище – Виена /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2011 г.
  7. Ирис Андроник, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2013 г.
  8. Габриеле Комар, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Клагенфурт /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2011 г.
  9. Улрике Зайрлеенер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Залцбург /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2009 г.
  10. Карин Ронахер, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Карнтерн /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2011 г.
  11. Астрид Мария Пец, гражданство Австрия, Висше педагогическо училище – гр. Грац /Австрия/, ОКС „професионален бакалавър по педагогика”, придобита през 2014 г.
  12. Томас Керн, гражданство Австрия, Задочен университет Хаген, Австрия, ОКС „професионален бакалавър по педагогика“, придобита през 2008г.
  13. Зафириа Стафила, гражданство Гърция, университет Тисайд /Гърция/, ОКС „бакалавър по психология”, придобита през 2012 г.
  14. Дария Владимировна Гонуша, гражданство Русия, МГППУ – Москва /Русия/, ОКС „бакалавър по психология”, придобита през 2013 г.
  15. Милена Кирилова Иванова Леблан, гражданство България, университет Лион 2 /Франция/, ОКС „магистър по психология”, придобита през 2006 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения, приети от ФС на ФИФ с Протокол №85/10.11.2014 година за признаване на дипломи за висше образование, придобито в чужбина на следните лица:
  1. Зорница Валентинова Чакмакова (завършила ОКС „магистър“ по „Социология“ в Париж-Сорбона (Париж 4), Франция) се признава дипломата за завършена ОКС „магистър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология с изследователска дейност“, професионална квалификация: Социология.
  2. Магдалена Суттер (завършила ОКС „магистър“ в Университет Коменски в Братислава, Словакия) се признава дипломата за завършена ОКС „магистър“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.4. Религия и теология, специалност „Теология за преподаване на вероучение“, професионална квалификация: Теология.
  3. Траян Валентинов Траянов (завършил ОКС „бакалавър“ в Харвардски университет в Кеймбридж, Масачузец, САЩ) се признава дипломата за завършена ОКС „бакалавър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социални науки“, професионална квалификация: социални науки и дипломата за ОКС „магистър“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.3. Философия, специалност „Философия“, професионална квалификация: Философия.
  4. Димитър Ангелов Панчев въз основа на подадена молба и легализирани документи от Национален център за информация и документация (НАЦИД) за признаване на диплома за завършена ОКС „магистър“ по криминология в Университет в Кент, Великобритания, се утвърждава признаването на дипломата от НАЦИД за завършена ОКС „магистър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминология“, професионална квалификация: Криминология.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението, прието от ФС на Физическия факултет с Протокол №3/24.11.2014 година за признаване на диплома за висше образование, придобито в чужбина на:
  1. Евгений Владимирович Черников (завършил държавен педагогически институт „Т. Г. Шевченко“ – Орск, Русия“) се признава ОКС „бакалавър“ по област на висше образование Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки, специалност “Физика“ с квалификация „Учител по физика, математика и информатика“, завършена през 1997 г.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението, прието от ФС на ФИСН с Протокол №90/27.10.2014 година за признаване на диплома за висше образование, придобито в чужбина на:
  1. Илияна Златкова Захариева (завършила Университет Крайст Чърч Кантърбъри, Обединено кралство Великобритания, с издадена на 28.06.2013 г. ОКС „бакалавър“ по „Бизнес науки“) се признава ОКС „професионален бакалавър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Бизнес науки“.
 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава признаването на дипломата от НАЦИД за завършена ОКС „бакалавър“ на:
  1. Владислава Добромирова Койнова (завършила Университет „Кингстън“ на 06.07.2012 г.) се признва ОКС „бакалавър“ по специалност „Строително инженерство“.
 1. РЕШЕНИЕ: АС приема за принос в организацията и провеждането на магистърски програми, допълнителни курсове и други, водещи до увеличение на собствените приходи на Университета в рамките на бюджета за 2014 година, и на основание чл. 18(1) от ВПРЗ и чл. 40(1) от КТД, да се начисли и изплати през месец декември 2014 година еднократно допълнително възнаграждение на персонала от Университета в размер на една основна месечна заплата.

 

  

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

Последна промяна на 09 Декември 2014