Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 14.07.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 14.07.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 14.07.2014 година

         (Протокол  №35)       

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема, че служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след редовната изпитна сесия (5-11.07.2014 г.), не се издават. Същото важи и за кандидатстващите с цел възстановяване на студентски права.


 2. РЕШЕНИЕ: АС приема, че записването на студенти, класирани за обучение срещу заплащане, ще се извърши при условие, че 42-то Народно събрание приеме съответните изменения в Закона за изменение и допълнение на ЗВО.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник – 2 (два) броя;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социална антропология) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Физическия факултет с Протокол №166/09.07.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д-р Ваньо Джанков Чолаков за срок от една година, считано от 12.09.2014 г.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д-р Жасмин Генова-Попова на основание §11 от ЗВО, считано за 2014/2015 година.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от ФС на ХФ с Протокол №164/09.07.2014 година промяна в учебните планове за специалностите „Компютърна химия“, „Химия с маркетинг“ и „Химия с английски език“, която да влезе в сила от учебната 2014/2015 год. (за випуск 2012 година), както следва:

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от ФС на ХФ с Протокол №164/09.07.2014 година промяна в учебния план за специалност „Химия“ – задочно обучение, която да влезе в сила от учебната 2014/2015 год. (за випуск 2013 година), както следва:

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ХФ с Протокол №164/09.07.2014 година пакет учебни планове за обучение на докторанти към Химическия факултет по докторски програми, както следва:

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на ХФ с Протокол №164/09.07.2014 година Доклади самооценки и приложената към тях документация за програмна акредитация на докторски програми от професионално направление 4.2. Химически науки в Химическия факултет, както следва:

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, приети от ФС на ФИФ с Протокол№82/08.07.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Социология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол№82/08.07.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година: учебна дисциплина Социология на иновациите и предприемачеството да се изучава вместо в седми в осми семестър, а на нейно място от осми в седми семестър отива дисциплината Политически и електорални изследвания.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните еднократни промени за учебната 2014/15 година, приети от ФС на ФИФ с Протокол №82/08.07.2014 година, както следва:

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на допълнителна квалификация по Археология от учебната 2013/2014 година с такса 400 лева по предложение на ФС на ФИФ с Протокол №82/08.07.2014 година.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебните планове на следните специалности за първи курс на учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ПФ с Протокол №10/01.07.2014 година:

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебен план и обучение по магистърска програма „Психо-социално консултиране на деца и юноши“ – 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти – задочно обучение с такса за семестър 600 лева, приет от ФС на ПФ с Протокол №10/01.07.2014 година.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ с Протокол №167/10.07.2014 година в програмата на Филологическия факултет за учебната 2014/2015 година да бъде включена специализация „Туризъм“ – 4 семестъра, сем. такса 180.00 лв.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от ФС на ФФ с Протокол №167/10.07.2014 година актуализирана такса на магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация (с два езика)“ в размер на 1350 лева (3 семестъра по 450 лева).

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 4.3. Биологически науки, приети от ФС на БФ с Протокол №199/08.07.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година, на следните специалности:

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.3. Биологически науки, приети от ФС на БФ с Протокол №199/08.07.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година, на следните специалности:

Учебен план на нова магистърска програма:

Актуализирани учебни планове:

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава семестриални такси за обучение на студенти по магистърски програми в Биологическия факултет за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на БФ с Протокол №199/08.07.2014 година, както следва:

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на специалност „Право“, редовно и задочно обучение, приети от ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година и влизаща в сила от учебната 2014/2015 година корекция в учебния план на магистърска програма „Международни отношения“: премахват се дисциплините Увод в науката за международните отношения в първи семестър и Международноправна помощ по наказателни дела във втори семестър.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната приета от ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година и влизаща в сила от учебната 2014/2015 година корекция в учебния план на магистърска програма „Публична администрация“: добавят се две избираеми дисциплини – Международно икономическо право и арбитраж и Изборни системи и изборна администрация.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните магистърски програми и такси към Юридическия факултет за учебната 2014/2015 година, приети от ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година:

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение във Филиала на ПУ в град Смолян, приет от ФС на ФМИ с Протокол №33/11.06.2014 година.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове на специалности „Биология, човешко поведение и здраве“, „Екология и ОСС“ и „Консервационна биология и екотуризъм“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение във Филиала на ПУ в град Смолян, приети от ФС на БФ с Протокол №199/08.07.2014 година.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Български език и история с културен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение във Филиала на ПУ в град Смолян, приет от ФС на ФИФ с Протокол №80/12.05.2014 година и обсъден от ФС на ФФ с Протокол №167/07.07.2014 г.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Български език и английски език“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение във Филиала на ПУ в град Смолян, обсъден от ФС на ФФ с Протокол №167/07.07.2014 година.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, с Протокол №3/09.06.2014 г. и решения на съответните факултетни съвети на ПУ „Паисий Хилендарски“:

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма по научна специалност „Социално управление“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Икономика и управление“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Политическа икономия“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „История на икономическите учения“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Финанси и счетоводство“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Статистика и демография“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на обучението в образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението“, приет от ФС на ФИСН  с Протокол №88/11.07.2014 година.

 

37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното предложение на ФС на ЮФ с Протокол №31/25.06.2014 година: студенти от Академията на МВР, приети там с изпити по Български език и История на България, могат да се прехвърлят в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ при условия, определени от Ректора на ПУ и Началника на Учебен отдел.

 

38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приложения към настоящия протокол (на хартиен носител) списък с хонорувани преподаватели за обезпечаване на учебния процес във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в град Смолян за учебната 2014/2015 г., както следва:

 

39. РЕШЕНИЕ: АС признава ОКС „Магистър“ по специалност История по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, професионална квалификация Историк, преподавател по история на КПСС на Марина Анатолиевна Бурд, завършила Ростовския държавен университет „М. А. Суслов“, Ростов на Дон, с придобита на 20.06.1988 година ОКС „Магистър“ по специалност История на КПСС (по предложение на ФС на ФИФ с Протокол №82/08.07.2014 година).

 

 40. РЕШЕНИЕ: АС признава диплома за висше образование ОКС „Бакалавър“ по специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт на Димитра Христос Филипиду, издадена от Солунския университет Аристотелос (по предложение на ФС на ПФ с Протокол №8/10.06.2014 година).

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

Последна промяна на 03 Октомври 2014