Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 22.12.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 22.12.2014 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 22.12.2014 година

          (Протокол  №38)        

  

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема План-програма за организиране и провеждане на кандидатстудентската кампания през 2015 година (приложена към протокола на хартиен носител).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема да се реализира предварителен прием/записване на кандидат-студенти в посочена от тях специалност с формиране на максимален бал 36.00, които са:

            А. издържали изпит на предварителни сесии в ПУ (юнска или допълнителни, организирани от факултетите, филиалите и колежа) с отлична оценка (5.50 ÷ 6.00).

            Б. с приравнена оценка най-малко Отличен 5.50 от олимпиади, състезания, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по съответния предмет, които се признават за конкурсен изпит за определени от факултетите специалности.

            В. с отлична оценка от международни изпити по чужд език (по приравнителна скала за съответния език), удостоверена със сертификат. Приложимо е за специалности, свързани с изучаване на чужд език.

            Записването по този ред става в периода на прием на кандидатстудентски документи срещу заплащане на дължимата кандидатстудентска и семестриална такса. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на 1-во класиране.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението за корекции в бюджета за 2014 година общо за Университета и по поделения съгласно приложението.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология Социология на науката, технологиите и иновациите) със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник;

професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Количествени методи и моделиране) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Външна политика и национална сигурност) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Диалектология и Фонетика) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

 главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия  – Обща и неорганична химия) със срок 2 месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Основи на управлението) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС удостоява проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман, Беларуски държавен университет, Минск, Беларус, с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИФ с Протокол №86/15.12.2014 година да не се прекратява трудовият договор на проф. д.и.н. Людмил Йорданов Спасов за срок от една година след навършване на 66 години, считано от 08.05.2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИФ с Протокол №86/15.12.2014 година да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Илка Любенова Петкова за срок от една година след навършване 66 години, считано от 18.06.2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Владимир Атанасов Янев за срок от една година, считано от 26.01.2015 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №38/17.12.2014 година да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова-Косатева за срок от една година, считано от 17.04.2015 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №38/17.12.2014 година да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за срок от една година, считано от 07.02.2015 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №91/15.12.2014 година да не прекратява трудовият договор на доц. д-р Анна Маринова Велева за срок от една година, считано от 16.05.2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №91/15.12.2014 година да не прекратява трудовият договор на доц. д-р Боян Първанов Славенков за срок от една година, считано от 05.02.2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФИСН с Протокол №91/15.12.2014 година да не прекратява трудовият договор на проф. д-р Иванка Милкова Костова за срок от една година, считано от 18.06.2015 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в таксите за обучение към Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, приети от ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на магистърската програма „Актуална русистика“, приети от ФС на ФФ с Протокол №168/13.10.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на бакалавърската специалност „Фармацевтични биотехнологии“ – редовно обучение, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, приет от ФС на Биологическия факултет с Протокол №201/25.11.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия факултет с Протокол №201/25.11.2014 година промени в учебния план на специалност „Биология и английски език“, а именно:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава семестриална такса от 650 лева в магистърската програма „Социоанализа и междучовешки отношения“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №86/15.12.2014 г. (промяната влиза в сила от учебната 2014/2015 година).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на магистърската програма „Социоанализа и междучовешки отношения“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №86/15.12.2014 година и влизаща в сила от учебната 2014/2015 година: на мястото на учебната дисциплина Философска антропология да се изучава в първи семестър дисциплината Логика и методология на хуманитарните науки със същия хорариум 30/0, 4 кредита.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №86/15.12.2014 година:

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №3/16.12.2014 година Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Социални политики и социална работа по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна за учебната 2014/2015 г., приета от ФС на ПФ с Протокол №3/16.12.2014 година: дисциплината Неврологични основи на комуникативните нарушения в магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“ да бъде преместена от първи курс, първи семестър в първи курс, втори семестър.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклада самооценка и приложението към него за програмна акредитация на обучението в ОНС “Доктор“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма по научна специалност „Маркетинг“, приет от ФС на ФИСН с Протокол №91/15.12.2014 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната учебна документация, приета от ФС на Физическия факултет:
 2. Учебен план за нова специалност „Физика и астрономия”, ПН 1.3. Педагогика на обучението по...., ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол №170/17.12.2014 г.
 3. Учебен план на специалност „Информационна физика и телекомуникации“ в ПН 1. Физически науки, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол №169/21.11.2014 г.
 4. Учебен план на специалност „Телематика“, ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол №168/15.10.2014 г.
 5. Учебен план на специалност „Инвестиционен мениджмент в телекомуникациите“, ПН 4.1. Физически науки, ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол №168/15.10.2014 г.
 6. Учебен план на специалност „Телекомуникационни и информаци­онни системи“, ПН 4.1. Физически науки, ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение, приет от ФС на ФФ с Протокол №168/15.10.2014 г.
 7. Учебен план на нова специалност „Електронно обучение“ в ПН 3. Педагогика на обучението по...., ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение, за специалисти, приет от ФС на ФФ с Протокол №170/17.12.2014 г.
 8. Учебен план на нова специалност „Електронно обучение“ в ПН 3. Педагогика на обучението по...., ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение, за неспециалисти, приет от ФС на ФФ с Протокол №170/17.12.2014 г.
 9. Пакет от нормативни документи (приложен списък на хартиен носител към настоящия протокол), съпътстващ учебни планове, предполагащи използване на електронни и дистанционни форми на обучение (вкл. документи, необходими за акредитация на специалности в дистанционна форма на обучение), приет от ФС на ФФ с Протокол №169/21.11.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новите учебни планове, приети от ФС на ФФ с Протокол №169/21.11.2014 г., за следните докторски програми:
 2. Докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ за ОКС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;
 3. Докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ за ОКС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, приет от ФС на ФФ с Протокол №170/17.12.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, приет от ФС на ФФ с Протокол №170/17.12.2014 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Право“, задочно обучение, приета от ФС на ЮФ с Протокол №34/10.12.2014 година: избираемата дисциплина Съдебни експертизи да стане факултативна при запазване на хорариума и кредитите (18 ч. лекции, 3 кредита).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ЮФ с Протокол №34/10.12.2014 година за закриване на магистърска програма „Право“ за завършили АМВР на основание чл. 51, ал. 2, т. б от ПУДПУ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от УНС на Филиал – Кърджали, с Протокол №4/12.11.2014 г. (съгласно решение на ФС на Филологическия факултет с Протокол №169/01.12.2014 г. и решение на ФС на БФ с Протокол №201/25.11.2014 г.) хонорувани преподаватели за нуждите на Филиала през втория семестър на учебната 2014/2015 година, съгласно приложения на хартиен носител списък.
 2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ПФ с Протокол №3/16.12.2014 година промяна в учебните планове на специалностите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от професионално направление 1.2. Педагогика в частта избираеми дисциплини – да се увеличат предлаганите учебни курсове до минимум четири дисциплини на избираема част.

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 13 Януари 2015