Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2014 г. » Решения на Академичния съвет от 24.02.2014 г.

Решения на Академичния съвет от 24.02.2014 г.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 24.02.2014 година

          (Протокол  №31)     

(pdf формат на решението)

 

 1. РЕШЕНИЕ:

  1. АС приема отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 г. – общо за Пловдивския университет и поделенията му: Университет – гр. Пловдив, НПД – гр. Пловдив, Филиал – гр. Смолян, Филиал – гр. Кърджали, ТК – гр. Смолян.
  2. АС приема годишния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет и поделенията му за 2013 г.
  3. АС приема годишния финансов отчет и баланс на Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ за 2013 г.
  4. АС приема годишния финансов отчет и баланс на УТБ „Паисий Хилендарски“ – Пампорово, за 2013 г.
  5. АС реши Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ и УТБ – Пампорово, да не разпределят дивиденти.
  6. С цел финансово подпомагане и изпълнение на дейностите по Университетските проекти, одобрени за финансиране по Структурните фондове на ЕС, АС утвърждава оборотни средства 500 000 лева от бюджета на Университета.

След проверка и заверка на ГФО от Сметната палата информацията от сборния финасов отчет и баланс на Пловдивския университет „Паисий Хиландарски“ да се публикува в сайта на Университета.

2. РЕШЕНИЕ: АС освобождава доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова от длъжността „заместник-ректор“ по здравословни причини, като изказва благодарност за всеотдайната ѝ работа през трите години от мандата.

3. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет избира доц. д-р Мария Костадинова Стоянова за заместник-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” до края на настоящия четиригодишен мандат.

4. РЕШЕНИЕ: АС приема следните такси за кандидатстване и обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2014/2015 година:

  

по

 ред 

Области на висше образование, професионални направления и специалности 

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс         (в евро)

Професио-нален бакалавър

 

Бакалавър

 

Магистър

Магистър след бакалавър

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

Р

З

 

 

Български граждани,
граждани на ЕС и ЕИП  
(в лева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Педагогика

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

2.

Администрация и управление

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

3.

Икономика

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

4.

Туризъм

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

5.

Филология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

6.

История и археология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

7.

Философия

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

8.

Религия и теология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

9.

Социология, антропология и науки за културата

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

10.

Психология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

11.

Политически науки

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

12.

Социални дейности

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

13.

Право

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

14.

Природни науки, математика и информатика и технически науки

640

520

640

520

640

520

640

520

860

660

 

15.

Изкуства

 

 

660

560

660

560

660

560

860

660

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро)

1. 

Всички направления

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

4000

3000

 

 

Езиков курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 


РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химична технология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химична технология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Средновековна археология XI-XV век) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Политология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Полски език) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Биологическия факултет с Протокол №195/04.02.2014 г. нови учебни планове по направление 4.3. Биологически науки за обучение на докторанти:

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна, приета от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизаща в сила от учебната 2014/2015 година: наименованието на учебната дисциплина Историческа социология на модерните институции, която се изучава в пети семестър на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ се променя на Социология на правото и модерните институции при запазване на хорариума (30/15) и кредитите (5).

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна, приета от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизаща в сила от учебната 2014/2015 година: наименованието на учебна дисциплина Философия за социолози, която се изучава в първи семестър на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ и специалност „Социална антропология“ се променя на Философия за хуманитарни науки при запазване на хорариума и кредитите.

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план специалност „Социална антропология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г.:

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебните планове, приети от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г., както следва:

  1. Дисциплината Философия на технологиите от Блок „Иновации“ се интегрира в курса Социология на науката и технологиите, чийто хорариум се променя на 45/45. Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2013/2014 година.
  2. Учебните дисциплини Социология на правото и Историческа социология на модерните институции се обединяват в общ курс Социология на правото и модерните институции, който ще се изучава в трети семестър с хорариум 45/45. Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2014/2015 година.
  3. От седми семестър отпада дисциплината Европейска социална политика. Същата влиза в курса Социология на социалната политика в четвърти семестър, чийто хорариум се променя на 45/45. Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2014/2015 година.
  4. Избираемата дисциплина Социология на младежта от блок „Социална политика“ с хорариум 30/30 става задължителна. Същата да се изучава в седми семестър на мястото на Европейска социална политика. Промяната е постоянна и влиза в сила от учебната 2014/2015 година.

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на магистърската програма „Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)”, приети от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на магистърската програма „Социоанализа и междучовешки отношения“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №77/10.02.2014 г. и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: наименованието на учебната дисциплина SPSS се променя на Софтуер за статистически анализи SPSS при запазване на хорариума и кредитите.

14. РЕШЕНИЕ: АС удостоява доц. д-р Райка Благоева Ангелова с почетния знак на ПУ „Паисий Хилендарски“ по случай нейната 80-годишнина.

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на следните магистърските програми, приети от ФС на ФФ с Протокол №161/29.01.2014 година:

               – 3 семестъра, РО, за специалисти, такса 700 лв. на семестър

               – 3 семестъра, ЗО, за специалисти, такса 500 лв. на семестър

               – 4 семестъра, РО, за неспециалисти, такса 700 лв. на семестър

               – 4 семестъра, ЗО, за неспециалисти, такса 500 лв. на семестър

               – 3 семестъра, РО, за специалисти, такса 700 лв. на семестър

               – 3 семестъра, ЗО, за специалисти, такса 500 лв. на семестър

               – 4 семестъра, РО, за неспециалисти, такса 700 лв. на семестър

               – 4 семестъра, ЗО, за неспециалисти, такса 500 лв. на семестър

– 3 семестъра, ЗО, за специалисти, такса 500 лв. на семестър.

16. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФФ с Протокол №161/29.01.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Христо Георгиев Христов  за срок от една година, считано от 14.03.2014 година.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните частични промени на учебните планове на специалности „Български език и история“ и „Български език и английски език“ към Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, приети от ФС на Филологическия факултет с Протокол №164/17.02.2014 година:

              1) от учебната дисциплина История на Византия, 2-ри семестър, отпадат 15 часа упражнения и хорариумът става 45 часа лекции + 15 часа упражнения

              2) от учебната дисциплина Средновековна българска история, 3-ти семестър, отпадат 15 часа упражнения и хорариумът става 60 часа лекции + 15 часа упражнения.

  Промяната влиза в сила от учебната 2014 – 2015 година.

           1) Хорариумът на учебната дисциплина История на религиите, 4-ти семестър, става 30 часа лекции (вместо досегашните 15 часа лекции).

           2) Хорариумът на учебната дисциплина История на България 1878 – 1944, 6-ти семестър, става 30 часа лекции + 15 часа упражнения (вместо досегашните 30 часа лекции + 30 часа упражнения).

Промяната влиза в сила за учебната 2013 – 2014 година.

18. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет с Протокол №164/17.02.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. проф. д-р Иван Петров Чобанов за срок от една година, считано от 26.03.2014 г.

19. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Филологическия факултет с Протокол №164/17.02.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Атанс Вангелов Бучков за срок от една година, считано от 22.02.2014 г.

20. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИ с Протокол №29/19.02.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова – Косатева за срок от 1 (една) година, считано от 17.04.2014 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

21. РЕШЕНИЕ: АС признава на Милена Димова Радева (завършила Университет РеинМайн, Висбаден Висше бизнес училище, Федерална република Германия, с придобита на 17.01.2011 година ОКС „Бакалавър“ по „Международна бизнес администрация“) дипломата за завършена ОКС „Бакалавър“ по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация: мениджър (по предложение на ФС на ФИСН с Протокол №85/17.02.2014 година).

22. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ХФ с Протокол №159/18.02.2014 година да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Магдален Димитров Златанов за срок от една година, считано от 16.03.2014 година.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 3.3. Политически науки, ОКС „Бакалавър“, приет от ФС на ФИСН с Протокол №85/17.02.2014 година.

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебния план на магистърската програма „Публична администрация“, приети от ФС на ЮФ с Протокол №28/04.02.2014 г. и влизащи в сила от  учебната 2013/2014 година, както следва:

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Наказателен процес“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Римско право“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Административно право и административен процес“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Международно частно право“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, приет от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Международно право и международни отношения“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Теория на държавата и правото“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Трудово право и обществено осигуряване“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма по „Гражданско и семейно право“ в професионално направление 3.6. Право към област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както и Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна процедура по акредитация, приети от ФС на ЮФ с Протокол №29/21.02.2014 година.

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на процедура за оценяване на Проект за откриване на ново професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика в област на висше образование 5. Технически науки, специалност „Електроенергийна техника“ за ОКС „Професионален бакалавър“ към Техническия колеж в град Смолян (по предложение на КУНС на Техническия колеж – Смолян, Протокол №2/18.02.2014 година).

34. РЕШЕНИЕ: АС приема обучението по всяка специалност на ОКС „Професионален бакалавър“ в Техническия колеж в град Смолян да завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

35. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъдат предложени за участие в Съвета по кариерно развитие по един делегиран представител (хабилитиран преподавател) от отделните факултети и един делегиран представител от Студентски съвет.

36. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава във връзка с обявяването на конкурс „Научна инфраструктура“ 2014 година:

37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава във връзка с разпределяне на средствата от субсидията за присъщата на ПУ „Паисий Хилендарски“ научноизследователска дейност за 2014 година:

 38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната смяна на представителя на ФМИ в УС на ФНИ при ПУ: освобождава доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов и избира проф. д-р Антон Илиев Илиев за член на Управителния съвет на поделение „Научна и приложна дейност“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ (по предложение на ФС на ФМИ с Протокол №29/ 19.02.2014 г.).

 39. РЕШЕНИЕ: АС отменя свои решения №29 от Протокол №24/20.05.2013 г. и №26 от Протокол №9/19.12.2011 г. и възстановява наименованията на факултетите – съответно Факултет по математика и информатика и Физически факултет.

                         

  

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                   /Р. Гайдажиева/                                                                  /Мария Зайкова/

  

Последна промяна на 21 Май 2014